JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vanliga frågor

Nej. Domstolens uppgift är att döma.

Alla avgöranden beslutas av ett eller flera justitieråd.

För varje mål finns det en ansvarig justitiesekreterare. Justitiesekreteraren är en jurist som ansvarar för att driva målet framåt, sammanställa materialet och sedan föredra målet för justitieråden. Justitiesekreteraren är alltså inte den som avgör målet.

Till sin hjälp har justitiesekreteraren en domstolssekreterare. Domstolssekreteraren inhämtar kompletteringar, upprättar handlingar, expedierar avgöranden samt fattar beslut om kortare anstånd.

När ett mål avgjorts förvaras akten i arkivet. Det är dit du ska vända dig om du vill beställa kopior på handlingar eller domar/beslut i redan avgjorda mål.

Nej. Bara de som har avgjorts av någon av de sex hovrätterna eller Mark- och miljööverdomstolen. För att ett överklagande ska prövas krävs normalt prövningstillstånd.

De båda domstolarna har likartade uppgifter, men på olika rättsområden. Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat på straff- och civilrättens område, medan Högsta förvaltningsdomstolens (f.d. Regeringsrätten) huvuduppgift är att skapa prejudikat på förvaltningsrättens område. Högsta förvaltningsdomstolen prövar överklaganden av kammarrätternas domar och beslut. Mer information om Högsta förvaltningsdomstolen finns på http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/

Det innebär att Högsta domstolen bara prövar ett mål om det är av vikt för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl för en prövning, t.ex. att hovrätten har gjort ett grovt förbiseende eller misstag. Endast i mellan två och tre procent av alla mål meddelas prövningstillstånd. Här kan du läsa mer om prövningstillstånd.

Huvudregeln är att prövningstillstånd bara lämnas om Högsta domstolens avgörande kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Den omständigheten att hovrätten kanske borde kunna ha dömt på ett annat sätt räcker därför inte för att Högsta domstolen ska ta upp målet och pröva det.

Nej, Högsta domstolen är sista instans för de allmänna domstolarna. Första instans är normalt tingsrätten. Tingsrättens avgörande överklagas till hovrätten.

Ja, de är offentliga. Högsta domstolen har cirka 30 muntliga förhandlingar per år. Information om planerade förhandlingar läggs ut här.

Ja, normalt är detta tillåtet. Ibland är dock handlingar helt eller delvis sekretessbelagda och då kan de inte lämnas ut. Här kan du läsa mer om utlämnande av handlingar.

Normalt kan ett lagakraftvunnet avgörande inte ändras. I vissa undantagsfall kan dock ett sådant avgörande undanröjas genom resning eller pga. domvilla.

Följ den här länken för att läsa mer om resning

Följ den här länken för att läsa mer om domvilla

Om du har missat att i rätt tid t.ex. överklaga ett beslut eller ett avgörande kan du ansöka om återställande av försutten tid. Det innebär att du kan beviljas en ny tid att överklaga beslutet eller avgörandet om du hade laga förfall för att inte överklaga inom rätt tid.

Följ den här länken för att läsa mer om återställande av försutten tid

Ja, det är tillåtet och flera av dem har det. Ett justitieråd deltar givetvis inte i ett avgörande som har kopplingar till sin bisyssla.  Senast ändrad: 2012-12-20