JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kostnader för umgänge med barn kan beaktas vid utmätning

[2015-04-08] Högsta domstolen

Högsta domstolen har beslutat att ändra Kronofogdemyndighetens praxis att vid löneutmätning inte beakta att en gäldenär kan ha kostnader för umgänge med sina barn.

När Kronofogdemyndigheten ska bestämma hur mycket av en gäldenärs lön som kan utmätas, utgår man från ett schablonbelopp som anses omfatta alla vanliga levnadskostnader. Om en gäldenär har barn påverkar det schablonbeloppets storlek under förutsättning av att barnen bor varaktigt (varmed även avses växelvis boende) hos gäldenären. Däremot brukar i enlighet med Kronofogdemyndighetens riktlinjer hänsyn inte tas till att gäldenären kan ha kostnader för ett återkommande umgänge med sina barn.

Det har i olika sammanhang ifrågasatts om den ordningen i tillräcklig utsträckning tillgodoser behovet av socialt skydd för gäldenären och dennes familj. Det har också påpekats att den kan leda till att föräldern inte har råd att umgås med sina barn. 

Högsta domstolens avgörande gällde en gäldenär som hade tre barn som vistades hos honom cirka 10 dagar per månad. När Kronofogdemyndigheten beslutade att någon hänsyn inte skulle tas till kostnader för umgänget med barnen överklagade gäldenären beslutet.

I Högsta domstolens avgörande framhålls att även barn som inte bor varaktigt hos gäldenären hör till dennes familj. Vid löneutmätning hos en gäldenär finns det därför anledning att beakta kostnader för umgänget med ett schablonmässigt bestämt belopp som är beroende av omfattningen av umgänget.


Bifogade filer:

Ö 2964-14


Senast ändrad: 2015-04-08

För mer information kontakta:

Kerstin Calissendorff
Justitieråd
08-561 666 18

Ann-Sofie Bodin
Justitiesekreterare
08-561 666 57