JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Resning

Allmän information om resning.  

När en dom eller ett beslut inte kan överklagas är utgångspunkten att avgörandet står fast, dvs. det kan inte ändras. Det finns dock, undantagsvis, situationer då resning av en dom eller ett beslut kan komma ifråga. Det kan t.ex. vara fråga om att rättstillämpningen i avgörandet helt uppenbart strider mot lag eller om att nya viktiga omständigheter eller nya bevis som inte tidigare var kända har kommit fram och sannolikt hade lett till att utgången hade blivit en annan om dessa varit kända när målet avgjordes. Att resning beviljas på den sistnämnda grunden förutsätter att det finns en giltig ursäkt för att vad som senare har kommit fram inte åberopades under målets ordinarie handläggning. Vid resning i ett brottmål till förmån för den dömde gäller dock inte något sådant krav.

En ansökan om resning är en begäran om att ett avgörande som inte längre kan överklagas ska ändras och att målet ska prövas på nytt. En sådan ny prövning sker då oftast i den domstol vars beslut eller dom har rests.

Endast en ytterst liten andel av alla ansökningar om resning som kommer in till Högsta domstolen beviljas.

Information till Dig som tänker ansöka om resning.

Det finns för de flesta resningssituationer en tidsfrist inom vilken en ansökan om resning ska vara gjord.

En ansökan om resning mot ett avgörande av en hovrätt görs hos Högsta domstolen medan en ansökan om resning mot ett avgörande av en tingsrätt görs i hovrätten. I ansökan är det viktigt att Du anger vilket avgörande den avser (domstol och mål nr) och skälen till att Du vill ha resning. Om en ansökan om resning skulle beviljas tas målet normalt upp till prövning igen av samma domstol som sist dömde i målet.

Endast en ytterst liten andel av alla ansökningar om resning som kommer in till Högsta domstolen beviljas.

Bestämmelserna om resning finns i 58 kap. 1-10 a §§ rättegångsbalken till vilka hänvisas för en utförligare beskrivning. 

Du kan för resningsansökan använda en blankett som finns här. Ansökan måste vara undertecknad och ges in i original. Den kan skickas till Högsta domstolen per post, Box 2066, 103 12 Stockholm. Du kan också lämna in Din ansökan till Högsta domstolens aktuariekontor eller lämna det i domstolens brevlåda. Besöksadressen är Riddarhustorget 8. För mer information, se här.

Ansökan om resning (blankett) 

 
Senast ändrad: 2014-11-03