JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Allmän information om överklagande och prövningstillstånd

Inte alla domar och beslut kan överklagas.

Det framgår av hovrättens (eller Mark- och miljööverdomstolens samt Patent- och marknadsdomstolens) dom eller beslut om avgörandet får överklagas eller inte. Vad som nedan anges om hovrätt gäller även Mark-och miljööverdomstolen samt Patents- och marknadsöverdomstolen. 

Högsta domstolen prövar inte alla överklagade mål

Alla mål som överklagas till Högsta domstolen tas inte upp till prövning (se Verksamheten vid Högsta domstolen). För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs i regel att Högsta domstolen först har lämnat s.k. prövningstillstånd. 

Högsta domstolen får in cirka 5 000 överklaganden per år. Endast drygt 100 av dem får prövningstillstånd.  Om Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas, hovrättens avgörande är då det som ska gälla.

Skäl för prövningstillstånd

Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge vägledning för hur tingsrätter och hovrätter ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl).  För Högsta domstolen gäller inte riktigt samma regler för att meddela ett prövningstillstånd som för en hovrätt. Att exempelvis hovrättens bevisvärdering ifrågasätts är i regel inget skäl för prövningstillstånd, eftersom en bedömning av bevisningen i ett enskilt fall oftast inte kan ske så generaliserat att domen blir vägledande. Prövningstillstånd kan ibland lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Exempel på vad som kan anses utgöra synnerliga skäl är att det har förekommit ett grovt rättegångsfel vid målets handläggning i hovrätten som har påverkat utgången i målet. Ett annat exempel är att hovrätten har tillämpat fel lag eller hovrättens rättstillämpning på annat sätt är uppenbart felaktig. Kravet att det ska föreligga synnerliga skäl innebär att Högsta domstolens utrymme för att meddela prövningstillstånd av annat skäl än att det behövs ett prejudikat är ytterst litet. Bestämmelserna om när Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd finns i 54 kapitel 10 § rättegångsbalken. 

Prövningstillstånd när en hovrätt avslagit en begäran om prövningstillstånd

Ibland har hovrätten, sedan en tingsrätts dom eller beslut har överklagats dit, avslagit en begäran om tillstånd till målets prövning där. Ett sådant avslagsbeslut kan överklagas till Högsta domstolen. När Högsta domstolen prövar ett sådant överklagande prövar Högsta domstolen både om det finns skäl för att meddela prövningstillstånd i Högsta domstolen (se stycket ovan) och om hovrätten borde ha meddelat tillstånd till målets prövning där.

 
Senast ändrad: 2017-09-13