JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökan om återställande av försutten tid

En ansökan om återställande av försutten tid är en begäran om att en tidsfrist för att, vanligtvis, överklaga ett avgörande ska börja löpa igen. För att en sådan ansökan ska bifallas krävs att sökanden har haft laga förfall för att ha missat (försuttit) fristen. Det innebär att sökanden ska visa, förenklat uttryckt, att förseningen beror på något som han eller hon inte kunde råda över eller hade anledning att räkna med, t.ex. att en allvarlig sjukdom utgjorde hinder att skicka in ett överklagande i tid.

En ansökan om återställande av försutten tid ska ha kommit in inom tre veckor från det att förfallet upphörde, dock senast inom ett år från det att tiden att överklaga gick ut. Om en ansökan om återställande av försutten tid bifalls får sökanden ny tid på sig att överklaga avgörandet. 

En ansökan om återställande av försutten tid beträffande ett avgörande av en hovrätt görs hos Högsta domstolen medan en sådan ansökan avseende ett avgörande av en tingsrätt görs i hovrätten. I en ansökan om återställande av försutten tid är det viktigt att ange t.ex. vilket avgörande ansökan avser (domstol och mål nr) och skälen till att man anser att ansökan ska bifallas.

Endast en liten andel av de ansökningar om återställande av försutten tid som kommer in till Högsta domstolen bifalls.

Bestämmelserna om återställande av försutten tid finns i 58 kap. 11-13 §§ rättegångsbalken till vilka hänvisas för en utförligare beskrivning.

Ansökan måste vara undertecknad och ges in i original.
Senast ändrad: 2017-09-13