JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Migrationsöverdomstolen: En överföring av en asylsökande till Grekland enligt Dublinförordningen är för närvarande inte förenlig med utlänningslagen och kan strida mot Europakonventionen

[2010-12-10] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

En familj på tre personer ska inte överföras till Grekland enligt Dublinförordningen. Migrationsöverdomstolen konstaterar i en dom att en överföring för närvarande inte är förenlig med utlänningslagen och kan innebära en kränkning av Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Familjens asylansökningar ska därför tas upp till prövning i Sverige.

Enligt Migrationsöverdomstolen är utgångspunkten vid tillämpningen av Dublinförordningen att alla EU:s medlemsstater både kan och vill leva upp till vad som beslutas inom unionen. När kritik riktas mot en medlemsstats sätt att följa det gemensamma regelverket är det främst en fråga för EU-institutionerna att följa upp. Denna utgångspunkt får emellertid inte innebära att Sverige sviker sina förpliktelser enligt Europakonventionen eller att bestämmelserna i utlänningslagen inte följs.

Migrationsöverdomstolen finner i det aktuella målet att det av samstämmig rapportering är klarlagt att förhållandena för asylsökande i Grekland för närvarande är oacceptabla i flera avseenden. Enskilda har i många fall inte ens möjlighet att utnyttja den grundläggande rätten att ge in en asylansökan och det förefaller mycket tveksamt om förutsättningarna för en rättssäker prövning av en ingiven ansökan i nuläget är uppfyllda. Asylprocessen som sådan i Grekland lever inte upp till den standard som man har rätt att förvänta sig av ett land som har en skyldighet att följa EU:s regelverk. Den allmänna situationen när det gäller mottagningsförhållandena för asylsökande i Grekland är för närvarande ytterst prekär och den behandling som frihetsberövade asylsökande utsätts för i avvaktan på att en ansökan om asyl prövas framstår dessutom som omänsklig.

Under de rådande omständigheterna ska familjens asylansökningar tas upp till prövning i Sverige med stöd av artikel 3.2 i Dublinförordningen, en bestämmelse som medger avsteg från principen att en ansökan ska prövas av myndigheterna i det land inom EU dit den asylsökande anlände först.

Det finns mål hos EU-domstolen som gäller tolkningen av artikel 3.2 i Dublinförordningen och mål hos Europadomstolen som gäller frågan om en överföring till Grekland enligt Dublinförordningen strider mot artikel 3 i Europakonventionen. Eftersom Migrationsöverdomstolen inte anser att det är rimligt att asylsökande under en längre tid ska behöva sväva i ovisshet om var och när deras begäran om internationellt skydd ska behandlas, har domstolen valt att inte avvakta avgörandena i de nämnda domstolarna. Bland annat Nederländerna, Norge, Storbritannien, Irland och Belgien har tills vidare inställt överföringarna till Grekland.

Senast ändrad: 2010-12-10

För mer information kontakta:

Catharina Lindqvist
kammarrättsråd
08-561 694 78

Eva Blomqvist
informatör
08-561 690 07

Målnummer UM 7706-10