JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Malmö tingsrätt har idag ogillat åtalet mot en 31-årig man.

[2010-09-28] Malmö tingsrätt

Malmö tingsrätt har idag ogillat åtalet mot en 31-årig man som stått åtalad för grov misshandel av en yngre kvinna i ett samband med att parterna utövat BDSM.

Enligt svensk rätt medför i vissa fall samtycke från den som utsätts för vad som annars är ett brott att gärningen inte är brottslig. Då det gäller misshandelsbrott kan inte samtycke från den som blir misshandlad fria den som utfört gärningen från annat än förhållandevis lindrig misshandel. Samtycke till vad som är att beteckna som grov misshandel friar i princip aldrig gärningsmannen helt från ansvar för brott, även om det kan medföra att straffet blir lägre än vad som annars varit fallet.
Målet har gällt en 31-årig man som blivit kontaktad av en 16-årig flicka på nätet.  Parterna hade efter en tids kontakt kommit överens om att träffas hemma hos mannen under en helg för att utöva BDSM.  Under vistelsen hos mannen blev kvinnan slagen på rumpan och låren med handen och med en träpinne, på underlivet med handen och med en trälinjal samt fick klämmor fastsatta i bröstvårtorna. Av misshandeln uppstod blåmärken samt rivsår på bröstvårtorna.
Åklagaren har gjort gällande att misshandeln varit rå och hänsynslös eftersom den riktats mot en kvinna med svårt själskadebeteende samt pågått under lång tid och skett med tillhyggen . Hon har därför rubricerat brottet som grov misshandel och gjort gällande att kvinnans samtycke inte fritar mannen från ansvar.
Målet har varit speciellt såtillvida att förhör med kvinnan inte begärts av någon av parterna. Tingsrätten har därför fått grunda sin bedömning främst på vad mannen berättat samt på de fotografier läkarintyg och annan skriftlig bevisning som parterna åberopat. Även kvinnans målsägandebiträde samt två personer som förut haft BDSM-kontakter med mannen har hörts som vittnen. 
Tingsrätten har funnit att det inte är visat att kvinnan vid det tillfälle hon befann sig i mannens lägenhet led av ett svårt självskadebeteende och att det heller inte visats på vilket sätt ett sådant självskadebeteende skulle medföra att misshandeln skulle rubriceras som grov.  Inget i målet tyder enligt tingsrätten på att mannen skulle ha utnyttjat ett självskadebeteende hos kvinnan för det fall hon vid tillfället led av ett sådant.
Då det gäller de skador i form av blåmärken och rivsår som uppkommit till följd av misshandeln har tingsrätten inte funnit visat annat än att skadorna varit förhållandevis lindriga och av övergående natur.
Då det gäller frågan om misshandeln skall anses rå och hänsynslös har tingsrätten gjort en samlad bedömning av alla omständigheter som framkommit vid huvudförhandlingen.  Förutom skadornas art och omfattning, den tid misshandeln pågått samt att en träpinne och trälinjal använts som redskap har även kvinnans ålder och åldersskillnaden mellan parterna, mannens agerande under parternas rollspel samt det faktum att kvinnan när som helst kunnat avbryta misshandeln genom att använda ett s.k. stoppord eller helt enkelt resa sig upp och gå, vägts in i bedömningen.
Tingsrättens samlade bedömning har utfallit så att gärningen inte skall betecknas som grov misshandel utan misshandel av normalgraden.      
 Tingsrätten har därefter prövat frågan om betydelsen av att kvinnan samtyckt till misshandeln och konstaterat att samtycket varit frivilligt och allvarligt menat samt att hon förstått vad hon samtyckt till. Det har inte visats att hennes ålder eller personliga mognad skulle medföra att samtycket inte kan anses giltigt. Det våld som utövats har inte heller ansetts oförsvarligt.
Tingsrätten har på grund av dessa omständigheter funnit att kvinnans samtycke skall fria mannen från ansvar.   Åtalet och kvinnans skadeståndsyrkande har därför ogillats

___________________

 

Senast ändrad: 2010-09-28

För mer information kontakta:

Chefsrådmannen Thed Adelswärd
040-35 30 00