Pressmeddelande

Svea hovrätt fastställer skadestånden till de anhöriga i Engla-målet (T 8372-08)

[2009-03-09] Svea hovrätt
Svea hovrätt har fastställt Falu tingsrätts domslut i fråga om skadestånd till de närmast anhöriga till flickan Engla som mördades i april 2008.

Vid tingsrätten dömdes Anders Eklund till livstids fängelse för bl.a.
mord på flickan Engla. De närmast anhöriga till flickan tilldömdes även vissa skadestånd. Flickans mamma och styvpappa begärde och tilldömdes ersättning för inkomstförlust och psykiskt lidande av övergående natur (s.k. sveda och värk ersättning). Flickans pappa och syster begärde och tilldömdes ersättning för psykiskt lidande. Mamman, styvpappan och systern tilldömdes 75 000 kr för det psykiska lidandet medan pappan tilldömdes 50 000 kr.  Domen har inte överklagats i fråga om skuld och påföljd. Däremot har samtliga anhöriga begärt högre ersättning för det psykiska lidandet

I sin dom konstaterar hovrätten att skadeståndets ändamål är att försöka ersätta skador som i någon mån kan kompenseras ekonomiskt och att det inte finns någon rätt till ersättning för förlusten av ett liv. Däremot har de anhöriga som drabbas av psykiska besvär till följd av dödsbudet rätt till ersättning för detta enligt samma principer som alla andra som drabbas av ett sjukdomstillstånd på grund av en skadehändelse. I denna ersättning ingår flera ersättningsposter varav ersättning för psykiskt lidande av övergående natur är en. Hovrätten konstaterar vidare i sin dom att det av lagförarbeten och Högsta domstolens praxis framgår att denna ersättning till anhöriga ska schabloniseras på det sättet att ersättningen i princip ska vara lika för alla. Högsta domstolen har i tämligen färsk rättspraxis fastställt beloppen till ca 50 000 kr vid uppsåtligt dödande och 25 000 kr vid dödande som sker av oaktsamhet. Tanken med dessa schabloner är att de anhöriga ska få dessa skadestånd utan att de ska behöva förebringa någon utredning - t.ex. genom läkarintyg - om omfattningen av de psykiska besvären. Alla ska således i princip behandlas lika oavsett förhållandena i det enskilda fallet. De som menar att lidandet varit så omfattande att de ska ha högre ersättning än enligt schablonerna ska dock ha möjlighet att förebringa utredning om detta och på så vis kunna få högre ersättning.

I detta fall har det inte förebringats någon utredning.  Även om det är fråga om ett barn som dödats under extremt upprörande former ska skadeståndet därför fastställas enligt de schabloner som gäller. Hovrätten har i detta fall ansett att det inte är dess uppgift att ändra de schabloner som Högsta domstolen bekräftat i flera avgöranden de senaste åren. Rättsutvecklingen bör i stället förbehållas Högsta domstolen. Hovrätten anser därför att det inte finns förutsättningar att döma ut högre skadestånd än vad tingsrätten har gjort.


Senast ändrad: 2009-03-09
Dela med andra Skriv ut

För mer information kontakta:

Jan Öhman
Hovrättslagman
08-561 669 70