JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överklagad konkurs hävdes inte trots ytterligare tillgångar av betydande värde

[2019-03-13] Högsta domstolen

Gäldenären visade att egendom som inte hade kunnat beaktas inför tingsrättens konkursbeslut borde få betydelse vid prövningen av om han var på obestånd. Högsta domstolen fann trots det att konkursen inte skulle hävas. En stor del av mannens egendom kunde inte användas för betalning av hans skuld inom godtagbar tid, eftersom vissa av hans tillgångar var utmätta även för en annan skuld.

Vid en prövning av om en skuldsatt person är på obestånd kan domstolen ha att pröva en rad olika frågor av rättslig och ekonomisk natur. Högsta domstolen har i beslutet tagit ställning bland annat till om värdet av egendom i utlandet kunde beaktas och till värderingen av aktier i ett onoterat bolag. Vidare prövade Högsta domstolen betydelsen av att en del av gäldenärens tillgångar var utmätta både för konkursfordran och för en fordran som är föremål för en tvist i hovrätten.


Bifogade filer:

Ö 141-19


Senast ändrad: 2019-03-13

För mer information kontakta:

Kerstin Calissendorff
Justitieråd
08-561 666 18

Elisabeth Ståhl
Justitiesekreterare
08-561 666 32