JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar dom rörande sexuellt ofredande

[2016-03-15] Högsta domstolen

Ett åtal rörande sexuellt ofredande ogillades av hovrätten. Den åtalade mannen hade upprepat och närgånget begärt att få köpa sex av en person som var under arton år. Hovrättens avgörande motiverades med att mannens agerande utgjorde ett försök till köp av sexuell handling av barn, ett brott som mannen inte var åtalad för. Det förelåg då, enligt hovrätten, också hinder mot att döma honom för sexuellt ofredande eftersom den straffbestämmelsen är subsidiär i förhållande till straffbestämmelsen om köp av sexuell handling av barn. 

Högsta domstolen slår fast att en domstols prövning är på så sätt begränsad, att prövningen är kopplad till åklagarens gärningsbeskrivning. Det förhållandet att en straffbestämmelse är subsidiär till en annan bestämmelse innebär inte att domstolen ska gå utöver åtalet och pröva och uttala sig om den tilltalades handlande kan anses strida mot den andra bestämmelsen som ett led i prövningen av den gärning den tilltalade är åtalad för. Enligt Högsta domstolen var därför en tillämpning av bestämmelsen om sexuellt ofredande inte utesluten i det aktuella fallet. 

Högsta domstolen ansåg att mannens handlande hade haft en klar sexuell inriktning. Hans handlande hade utförts på ett sätt som ofredat målsäganden och varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Straffvärdet av gärningen motsvarade 60 dagsböter.


Bifogade filer:

B 5692-14


Senast ändrad: 2016-03-15

För mer information kontakta:

Kerstin Calissendorff
Justitieråd
08-561 666 18

Ann-Sofie Bodin
Justitiesekreterare
08-561 666 57