JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar dom i ett mål om vapenbrott och prövar om gärningarna ska bedömas som grovt eller synnerligen grovt brott

[2017-11-07] Högsta domstolen

Tre personer som har innehaft fem helautomatiska automatkarbiner och ammunition på allmän plats har av Högsta domstolen i dag dömts för grovt, inte synnerligen grovt, vapenbrott.

I tingsrätten dömdes de åtalade personerna för synnerligen grovt vapenbrott. Hovrätten ansåg däremot att gärningarna inte nådde upp till gränsen för synnerligen grovt brott. 

Högsta domstolen har delat hovrättens bedömning. I domskälen anger Högsta domstolen att gärningarna är så allvarliga att det inte råder någon tvekan om att de ska bedömas som grovt brott. Straffskalan för synnerligen grovt brott är lägst tre och högst sex års fängelse. Domstolen noterar att regeringen uttalat att det synnerligen grova brottet är avsett för de allra allvarligaste fallen, främst då brottet rört ett stort antal vapen. Högsta domstolen framhåller också att det måste finnas utrymme i den övre delen av straffskalan för fall som avser befattning med ett avsevärt mycket större antal vapen i sammanhang som är mer allvarliga än det nu aktuella.

Högsta domstolen har därför kommit fram till att innehavet av vapnen och ammunitionen i detta fall inte kan anses vara av sådant slag som faller under bestämmelsen om synnerligen grovt vapenbrott. Brottet bedöms som grovt vapenbrott.

Straffvärdet för brottet var enligt domstolen fängelse i två år och sex månader. Eftersom de tilltalade var unga dömdes de till lindrigare straff. Två av dem var 19 år vid brottet och dömdes till fängelse i ett år och åtta månader medan den tredje, som var 17 år vid tiden för brottet, dömdes till sluten ungdomsvård.

Det var tre ledamöter i Högsta domstolen som bestämde domen. Två ledamöter var skiljaktiga och ville bedöma gärningarna som synnerligen grovt brott.  


Bifogade filer:

B 3130-17


Senast ändrad: 2017-11-07

För mer information kontakta:

Agneta Bäcklund
Justitieråd
08-561 666 21

Lovisa Svenaeus
Justitiesekreterare
08-561 666 73