JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör tvist om internetbilder av konstverk

[2016-04-04] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i dag tagit ställning i en rättslig fråga som har aktualiserats i en tvist mellan Wikimedia Sverige och Bildupphovsrätt i Sverige (BUS), som företräder skulptörer och andra upphovsmän till konstverk. Domstolen fastslår att Wikimedia inte – på det sätt som gäller vid fotografering – har rätt att via internet överföra bilder av konstverk på allmän plats utan tillstånd från upphovsmännen.

Wikimedia har en databas och webbplats med bilder av konstverk. Konstverken finns på allmänna platser i Sverige. Allmänheten förser databasen med foton av konstverken genom att ladda upp sina bilder. Allmänheten har också fri tillgång till databasen. Syftet är att databasen ska kunna användas av exempelvis allmänheten, utbildningsväsendet och turistnäringen.

BUS har stämt Wikimedia vid Stockholms tingsrätt för intrång i upphovsmännens ensamrätt enligt upphovsrättslagen att överföra bilder av konstverken till allmänheten. Wikimedia har invänt att det handlar om en tillåten användning av bilder. Tingsrätten har ställt frågor till Högsta domstolen om innebörden av upphovsrättslagen på den här punkten.

 

I sitt svar uttalar Högsta domstolen att upphovsrättslagen visserligen ger en möjlighet för envar att avbilda konstverk på allmän plats, t ex genom fotografier, och att det även är tillåtet att sprida icke-digitala avbildningar i begränsad omfattning. Det är annorlunda när det handlar om en databas där konstverk görs tillgängliga för allmänheten i obegränsad omfattning utan att upphovsmännen får ersättning. En sådan databas kan antas ha ett kommersiellt värde som inte är obetydligt. Domstolen fastslår att det är upphovsmännen som har rätt att tillgodogöra sig detta värde. Det har ingen betydelse om Wikimedia har ett kommersiellt syfte eller inte. Domstolens slutsats är därför att Wikimedia inte med stöd av de regler som gäller vid fotografering får förfoga över konstverken via sin webbplats utan upphovsmännens tillstånd.


Bifogade filer:

2016-04-04 Ö 849-15 Beslut


Senast ändrad: 2016-04-04

För mer information kontakta:

Lars Edlund
justitierådet
08-561 666 00

Elisabet Rune
justitiesekreterare
08-405 32 58