JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ett yrkande om avdrag för moms i anslutning till annans momsbedrägeri har ansetts utgöra en oriktig uppgift enligt skattebrottslagen

[2018-09-21] Högsta domstolen

Ett företag yrkade avdrag för ingående moms avseende vissa inköp. Företagets företrädare var i ond tro om att inköpen ingick som ett led i ett momsbedrägeri utfört av företagets leverantörer. Högsta domstolen har ansett att avdragsyrkandet var en oriktig uppgift enligt skattebrottslagen. Den straffrättsliga legalitetsprincipen har inte ansetts hindra straffansvar.

Företaget köpte metall från flera svenska företag. Leverantörerna begick momsbedrägerier med osanna fakturor och skenbolag. Företaget vägrades i skatteförfarandet avdrag för den ingående momsen, eftersom företrädaren kände till eller borde ha känt till bedrägerierna. Att avdrag ska nekas i sådana fall framgår av ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen baserat på den EU-rättsliga missbruksprincipen.

Högsta domstolen slår nu fast att när denna typ av avdragsyrkande inte kompletteras med upplysningar om sakförhållandena så är yrkandet en oriktig uppgift enligt skattebrottslagen. Vidare kommer Högsta domstolen fram till att straffansvar för skattebrott inte heller är uteslutet på grund av den straffrättsliga legalitetsprincipen. Frågan om straffrättsligt uppsåt prövas inte av Högsta domstolen. Hovrättens bedömning att företrädaren hade straffrättsligt uppsåt kvarstår därmed.

Högsta domstolens domslut innebär att företagaren döms till fängelse för grovt skattebrott.


Bifogade filer:

B 5042-17


Senast ändrad: 2018-09-21

För mer information kontakta:

Katarina Sergi
Justitiesekreterare
08-561 667 04

Malin Bonthron
Justitieråd
08-561 666 76