JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Återvinning av betalning av skuld (hyresbetalningar) har inte kunnat ske, eftersom det inte har varit konkursgäldenärens egen skuld

[2019-06-05] Högsta domstolen

Ett bolag, som gick i konkurs, hade strax före konkursutbrottet gjort flera hyresbetalningar avseende en lokal. Återvinning av betalningarna har inte kunnat ske med stöd av 4 kap. 10 § första stycket konkurslagen, eftersom betalningarna har skett till annan än konkursbolagets borgenär.

Ett bolag bedrev bilverkstad i en lokal. Som hyresgäst för lokalen stod sedan tidigare en enskild firma, vars företrädare också var ställföreträdare i bolaget. Den enskilda firman hade tidigare överlåtit den verksamhet som bedrevs i lokalen till bolaget, som därefter stod för hyresbetalningarna. Något tillstånd till överlåtelse av hyresrätten hade inte lämnats. Bolaget gick i konkurs. Återvinning av hyresbetalningar, som gjorts av bolaget strax före konkursutbrottet, har ansetts inte kunna återvinnas från hyresvärden, eftersom bolaget inte stod i ett direkt skuldförhållande till hyresvärden. Återvinning av betalning av en skuld enligt 4 kap. 10 § första stycket konkurslagen kan bara avse ”egen skuld”.


Bifogade filer:

T 5342-18


Senast ändrad: 2019-06-05

För mer information kontakta:

Stefan Reimer
Justitieråd
08-561 666 10

Pia Nilsson Taari
Justitiesekreterare
08-561 666 71