JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Frågor i pågående mål

Registratorskontoret, telefon 08-561 666 87, svarar på frågor om Högsta domstolens pågående mål. Om du har målnumret, ha gärna det i beredskap. Om det behövs kan du bli kopplad vidare till den domstolssekreterare eller justitiesekreterare som har hand om målet. 

Kontakta domstolssekreteraren skriftligen eller per telefon. Domstolssekreteraren och den ansvarige justitiesekreteraren kan medge anstånd. I sista hand kan frågan om anstånd föredras för ett justitieråd.

Det innebär att Högsta domstolen bara prövar ett mål om det är av vikt för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl för en prövning, t.ex. att hovrätten har gjort ett grovt förbiseende eller misstag. Endast i mellan två och tre procent av alla mål meddelas prövningstillstånd. Här kan du läsa mer om prövningstillstånd

Högsta domstolens strävan är att dessa beslut ska fattas så snart som möjligt. I allmänhet meddelas besluten inom sex månader från det att överklagandet kom in till Högsta domstolen. Vissa mål, t.ex. där personer är häktade, avgörs betydligt snabbare än så.

Som regel äger den slutliga föredragningen eller förhandlingen rum inom ett år från det att prövningstillstånd meddelades. Målets karaktär kan påverka tidsåtgången.

Prövningstillstånd: Ett avslag på ansökan om prövningstillstånd expedieras när beslutet är fattat.

Dom och slutligt beslut: Högsta domstolen upplyser normalt inte i förväg vilken dag en dom eller beslut kommer att meddelas. När ett mål avgörs av fem ledamöter brukar dock parterna underrättas genom att ett s.k. domsmeddelande skickas två dagar innan avgörandet meddelas.

Ja, normalt är detta tillåtet. Ibland är dock handlingar helt eller delvis sekretessbelagda och då kan de inte lämnas ut. Här kan du läsa mer om utlämnande av handlingar.

Huvudregeln är att prövningstillstånd bara lämnas om Högsta domstolens avgörande kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Den omständigheten att hovrätten kanske borde kunna ha dömt på ett annat sätt räcker därför inte för att Högsta domstolen ska ta upp målet och pröva det.

Alla avgöranden beslutas av ett eller flera justitieråd. Du kan läsa mer om justitieråden här.

För varje mål finns det en ansvarig justitiesekreterare. Justitiesekreteraren är en utbildad jurist som ansvarar för att driva målet framåt, sammanställa materialet och sedan föredra målet för justitieråden.

Till sin hjälp har justitiesekreteraren en domstolssekreterare. Domstolssekreteraren inhämtar kompletteringar, upprättar handlingar och protokoll, expedierar avgöranden samt fattar beslut om kortare anstånd.

Högsta domstolens prövning utgår från överklagandet av hovrättens beslut och de skäl och omständigheter som anförs i detta.

Högsta domstolen tar alltid in underrätternas akter. Det innebär att Högsta domstolen har tillgång till alla handlingar som har getts in i målet i tingsrätten, hovrätten och i Högsta domstolen.

Nej, Högsta domstolen är sista instans.Senast ändrad: 2012-12-20