JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: Ö 5051-17

Tolkning av villkor i en ansvarsförsäkring. Villkorets innebörd har fastställts med ledning främst av ordalydelsen sedd i ljuset av försäkringsavtalets systematik och innehåll i övrigt. – Ett villkor om att försäkringen undantar vite har ansetts inte hindra en rätt till ersättning för skadestånd, när skadan bestått i att den skadelidande betalat vite till sin avtalspart i bakre led.

(Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen)

Tillhörande dokument