JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: T 5911-15

Solidariskt ansvar för penningskuld. En borgenär, som efterger sin fordran mot en gäldenär utan övriga gäldenärers samtycke, kan som utgångspunkt inte längre göra gällande medgäldenärernas ansvar för gäldenärens andel, i den utsträckning som gäldenären befrias genom eftergiften.

NJA 2016 s. 1176

Tillhörande dokument