JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgörande: B 6278-15

Prövningstillstånd i Högsta domstolen har med stöd av 54 kap. 10 § andra stycket rättegångsbalken meddelats i ett mål där överklagandet skedde efter det att prövningstillstånd (prejudikatdispens) hade meddelats i huvudmålet men innan det målet avgjordes.

NJA 2016 s. 262

Tillhörande dokument