JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgöranden 2003

Domar i brottmål


2003-12-23   B 2909-03
I anledning av åtal för försök till mord m.m. uppkommer frågan om faran för brottets fullbordan varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter (23 kap. 1 § brottsbalken).

2003-12-22   B 2882-02
Fråga om ett utsläpp av dieselolja har kunnat medföra sådana hälsorisker för människor eller sådana skador på djur eller växter som inte är av ringa betydelse. 29 kap. 2 § MB.

2003-12-22   B 1437-02
Fråga om en person som har följt med på färd med en olovligt tillgripen bil skall dömas för olovligt brukande.

2003-12-16   B 1119-02
Ett företag som utövade miljöfarlig verksamhet med tillstånd enligt miljöbalken har försatts i konkurs, varvid konkursboet övertagit driften av verksamheten. Fråga om konkursförvaltaren kan åläggas straffansvar för att miljörapport avseende kalenderåret före konkursutbrottet inte inlämnats i tid. 26 kap. 20 § samt 29 kap. 5 och 11 §§ MB. När tilltalad som begärt ersättning av allmänna medel för rättegångskostnader i lägre rätt dömts till ansvar av den rätten men frikänns av högre rätt, har den högre rätten oberoende av ändringsyrkande ansetts kunna pröva yrkandet om ersättning för rättegångskostnader i den lägre rätten. (Jfr beträffande den senare frågan 1994 s. 515)

2003-12-12   B 438-03
Fråga i brottmål om bevisvärdet av resultatet av DNA-analys.

2003-12-05   B 1658-03
Tryckfrihetsbrott. En tidnings löpsedel har ansetts innefatta uppgift som varit ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Ansvarige utgivaren har fällts för förtal. Tillika fråga om skadestånd.

2003-11-24   B 1815-03
Fråga om styrelseledamot med ansvar för de administrativa uppgifterna i ett aktiebolag av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att underlåta att utöva tillsyn och kontroll över att bokföringsarbetet utfördes på ett korrekt sätt. 11 kap. 5 § BrB.

2003-11-19   B 2478-03
Fråga om vårdnadshavare genom aga av barn gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden eller ringa brott. Även fråga om påföljd.

2003-11-05   B 2459-03
Skattebrott. Frågor om rubricering och påföljd.

2003-11-03   B 3546-03
Straffmätning vid upprepade fall av grovt rattfylleri. Även fråga om värdegränsen mellan stöld och snatteri vid butikstillgrepp. (Jfr 1990 s. 743 och 1994 s. 699)

2003-11-29   B 2740-03
Hovrätt har till grund för sin bedömning av om ett brott varit att anse som grovt inte på det sätt som skett i målet kunnat lägga andra försvårande omständigheter än dem som den tilltalades motparter åberopat som gärningsbeskrivning.

2003-10-28   B 2854-02
En person som hyr ut ett rum i sin lägenhet får kännedom om att hyresgästen förvarar narkotika i rummet. Fråga om hyresvärden genom att förhålla sig helt passiv har gjort sig skyldig till narkotikabrott eller medverkan till sådant brott.

2003-10-22   B 2788-02
Riksskatteverket har till Domstolsverket översänt hemställan om förtursbehandling av vissa skattemål. Vid åtal mot tjänsteman vid Riksskatteverket för brott mot tystnadsplikt fråga dels om uppgifter i hemställan omfattats av s.k. skattesekretess, dels om det i så fall varit tillåtet att ändå lämna ut uppgifterna.

2003-10-14   B 2100-02
Fråga vid påföljdsbestämning i brottmål om särskild gottgörelse för att rättegång inte hållits inom skälig tid. (jfr 2003 s. 217)

2003-10-06   B 4792-00
Den som döms för skattebrott har ansetts inte vara skyldig att utge skadestånd till staten för undandragen skatt enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207).

2003-09-25   B 4696-02
A., som för B.:s räkning mottagit förseglade paket, får efter mottagandet reda på att de innehåller narkotika och överlämnar fyra dagar senare paketen till polisen efter att först ha tillkännagett för B att han vägrar att förvara paketen och förgäves ha anmodat denne att hämta dem. Fråga om ansvar för A för förvaring eller innehav av narkotika.

2003-09-05   B 2399-03
Fråga om brottsrubricering i mål om narkotikasmuggling (Rohypnol) (Jfr 1998 s. 24)

2003-09-01   B 2076-03
Fråga om s.k. överskottsinformation från hemlig teleavlyssning får åberopas som bevisning i brottmål och om bevisvärdet av sådan information.

2003-07-10   B 965-03
Påföljden för en 18-åring som gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av underårig har bestämts till fängelse. Tillika fråga om sekretess. Tingsrätten har förordnat att vissa delar av domen skall omfattas av sekretess. Något sådant förordnande har dock inte meddelats beträffande motsvarande uppgifter som hade förebringats vid förhandling inom stängda dörrar, vilka uppgifter efter domen därför blev offentliga. Sekretessförordnandet har upphävts.

2003-07-08   B 112-03
Fråga om påföljd vid barnpornografibrott.

2003-06-19   B 3713-02
Fråga om ansvar för tjänstefel av domare som, efter att åtal väckts för misshandel av normalgraden, dömt för ringa misshandelsbrott till dagsböter trots att det brottet var preskriberat.

2003-06-19   B 1176-03
Straffmätning i mål om försök till utpressning och grovt vapenbrott.

2003-06-19   B 364-01
Fråga om ansvar för varusmuggling alternativt grov oaktsamhet vid införsel av skattepliktigt gods. Tillika fråga, vid omröstning till dom i brottmål, vilken mening som skull anses lindrigast.

2003-06-13   B 3660-02
En person som i sin bostad för annans räkning förvarar pengar får efter en tid vetskap om att pengarna härrör från narkotikabrott men vidtar inte någon åtgärd med pengarna. Fråga om för-hållandena är sådana att underlåtenhet att agera för att avbryta förvaringen är straffbar som narkotikabrott.

2003-06-06   B 4597-01
Grov misshandel?

2003-05-09   B 991-03
En man har befunnits skyldig till grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, avseende en treårig styvson. Fråga om straffmätning. - Även fråga om barnets moder gjort sig skyldig till vållande till annans död genom att underlåta att se till att det misshandlade barnet kom under vård.

2003-05-02   B 1038-03
Grov kvinnofridskränkning.

2003-04-11   B 736-03
Den tid om 45 dagar, som enligt art. 14 i den europeiska utlämningskonventionen skall ha förflutit innan den som utlämnats får, utan samtycke från den främmande staten, åtalas för annat, före hans utlämnande begånget brott än det för vilket han utlämnats, skall räknas från det att straffet har till fullo verkställts och inte från tidpunkten för villkorlig frigivning.

2003-04-01   B 719-03
Stöld som begåtts efter intrång i bostad har med hänsyn till omständigheterna inte bedömts som grov stöld.

2003-03-26   B 394-02
Fråga om beviskravet i mål om brott mot griftefrid.

2003-03-05   B 3153-02
Straffmätning vid olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker.

2003-02-14   B 781-02
Grovt rattfylleri?

Domar i tvistemål


2003-12-22   T 1581-02
Fråga om ett skriftligt avtal mellan sambor kan tilläggas den innebörden att deras andelar i den gemensamma bostaden inte skall fördelas genom bodelning och, när avtalet befinnes inte ha den innebörden, om det är oskäligt att värdet av andelarna i bostaden delas lika mellan samborna.

2003-12-19   T 4286-00
Motorväg har anlagts över jord- och skogsbruksfastigheter. I mål om ersättning för upplåtelse av vägrätt uppkommer fråga om beräkning av minskning av fastighets marknadsvärde samt fråga om toleransavdrag och dess beräkning.

2003-11-27   T 2228-00
Fråga om förväxlingsbarhet med varumärket CHECK POINT. (Jfr 1990 s. 469)

2003-11-24   T 402-02
Fråga vid andrahandsupplåtelse av hyresrätt om rättsförhållandet utnyttjats för att kringgå rättsskyddet för hyresgäster. 7 kap. 31 § JB

2003-11-10   T 3040-03
Talan om skadestånd mot domare i hovrätt för påstådda kränkningar av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har ogillats utan att stämning utfärdats. (Jfr 2003 s. 217)

2003-11-06   T 136-02
Gärningsman har ansetts inte vara skyldig att utge skadestånd till föräldrar för personskador som vållats dem till följd av att han begått brottet människorov mot deras minderårige son.

2003-10-28   T 1477-02
Fråga om skäligheten av en tariff för ersättning enligt 47 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

2003-10-10   T 3286-02
Fråga om hovrätten bort hålla huvudförhandling i mål om äktenskapsskillnad.

2003-10-03   T 184-03
Fråga huruvida en fastighetsägares och hyresvärds skadade egendom kunde anses befinna sig i en hyresgästs verksamhets omgivning, när egendomen förvarades i den lagerlokal där verksamheten bedrevs. 32 kap. 1 § MB.

2003-09-26   T 2176-03
Fråga huruvida umgänge skall vägras med hänsyn till risk för att barnet far illa. 6 kap. 2 a § andra stycket föräldrabalken.

2003-06-25   T 3406-02
Säljaren av en fastighet väcker skadeståndstalan mot köparen på grund av att köpeavtalet är ogiltigt. Preskriptionstid för säljarens fordran har ansetts löpa från den dag då fastigheten vidareförsåldes och säljarens möjlighet att hävda äganderätt upphörde.

2003-06-19   T 989-02
Fråga om regeringen gjort sig skyldig till fel och försummelse vid bedömning av talerätt i ett strandskyddsärende.

2003-05-28   T 285-02
Fråga om betydelsen av skattebeslut i mål vid allmän domstol om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483).

2003-05-21   T 1480-00
Sedan en bank vilseletts att utbetala medel som innestått på ett aktiebolags konto, har en person som medverkat till vilseledandet inträtt som ställföreträdare för bolaget. Fråga, sedan bolaget försatts i konkurs, om rätt för konkursboet att gentemot banken hävda att utbetalningen skett utan samtycke av behörig ställföreträdare för bolaget.

2003-05-09   T 2982-01
Kännetecknet Jägarbrännvin har ansetts förväxlingsbart med för bl.a. alkoholhaltiga drycker registrerade tillika inarbetade varumärkena Jäger och Jägermeister.

2003-03-11   T 4697-01
Försäkring av tredje mans intresse. Sedan försäkringstagaren väckt talan mot försäkringsgivaren angående försäkringsersättningen har fråga uppkommit om åberopsbördan då det gäller hans rätt att föra sådan talan. 57 § andra stycket lagen (1927:77) om försäkringsavtal.

2003-02-07   T 389-01
Fråga huruvida återvinningssvarande bort inse att överlåtare av andelar i handelsbolag genom överlåtelsen blev insolvent när risk förelåg för att en skattetransaktion skulle underkännas. 4 kap. 5 § KL.

2003-01-09   T 1518-02
Fråga om skadestånd till närstående till den som dödats genom vårdslöst handlande, när dödsfallet inträffat före ikraftträdandet den 1 januari 2002 av en ny bestämmelse i 5 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) om rätt till ersättning för personskada i form av psykiska besvär som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.

Beslut & utslag

2003-12-30   Ö 3682-02
En samfällighetsförening för väghållning har ansetts vara en sådan upphandlande enhet som avses i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

2003-12-23   Ö 1537-03
Frågor om ordningen för prövning av en begäran om rättshjälp i exekvaturförfarande enligt Brysselkonventionen och om innebörden av konventionens bestämmelse om rättshjälp.

2003-12-19   Ö 767-03
Resning har ansetts kunna meddelas beträffande beslut om skuldsanering, men rätten att på nytt ansöka om skuldsanering inverkar på möjligheten att erhålla resning.

2003-12-18   Ö 4190-03
Fråga vad som avses med ”åtgärd för att säkerställa sökandens rätt” i 15 kap. 3 § RB.

2003-12-10   Ö 2549-03
Näringsförbud har ålagts en person som har varit ensam styrelseledamot i elva aktiebolag, vilkas styrelser varit helt försatta ur funktion och som gått i konkurs.

2003-11-24   Ö 472-03
Fråga om resning enligt 58 kap. 1 § första stycket 3 RB på grund av omständighet som inträffat efter den tidigare rättegången.

2003-11-19   Ö 4333-01
Prövningstillstånd i hovrätt. En tilltalad dömdes för försvårande av miljökontroll till böter och ålades därvid betala avgift enligt 1 § lagen (1994:419) om brottsofferfond. Fråga har uppkommit om fängelse kan anses ha ingått i straffskalan enligt 29 kap. 5 § miljöbalken när den straffbelagda överträdelsen avser föreskrifter som meddelats av en förvaltningsmyndighet; jfr 8 kap. 7 § andra stycket regeringsformen. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt.

2003-11-10   Ö 3239-03
I samband med en i hovrätt väckt talan om enskilt anspråk mot domare i tingsrätt på grund av fel och försummelse i utövningen av tjänsten har käranden ansökt om stämning även mot åklagare och polistjänstemän. Ansökan har i den delen avvisats. (Jfr 2003 s. 263)

2003-11-07   Ö 1162-02
Fråga om hovrätten bort hålla sammanträde i ett ärende om förordnande av boutredningsman.

2003-11-06   Ö 3443-03
Hinder mot utlämning för brott har ansetts föreligga när den som begärts utlämnad fått sitt fängelsestraff skärpt av en överinstans genom en utevarodom.

2003-10-29   ö 4692-02
Omständigheterna bakom massagebehandling har ansetts vara så särpräglade att de utgjort särskilda skäl för att inte låta kostnaden omfattas av normalbeloppet vid bestämmande av den del av sjukbidrag som inte får tas i anspråk genom utmätning. 7 kap. 5 § utsökningsbalken.

2003-10-27   Ö 1503-02
Då make väckt talan om klander av bodelning har den väsentliga grunden för talan ansetts vara invändningen mot bodelningen som sådan. (Jfr 1997 s. 62).

2003-10-24   Ö 2468-03
Fråga om behörig domstol vid prövning av enbart anspråk på ersättning för rättegångskostnader i mål om betalnings- föreläggande avseende kontrollavgift vid olovlig parkering.

2003-10-20   Ö 4221-01
Part gjorde i sitt svaromål i tingsrätten invändning om rätte- gångshinder och yrkade ersättning för rättegångskostnad med belopp som skulle anges senare. Någon precisering av kostnadsyrkandet skedde inte i tingsrätten. Tingsrätten ogillade avvisningsyrkandet, men efter överklagande bifölls yrkandet av hovrätten. Skyldigheten att se till att innehållet i kostnadsyrkandet klarlades har, sedan tingsrättens beslut överklagats, ansetts ligga på hovrätten. 18 kap. 14 § RB.

2003-10-16   Ö 2436-02
Fråga om förutsättningar för skuldsanering (35-årig kvinna med akademisk examen).

2003-10-15   Ö 2658-03
En person har i Sverige åtalats och dömts för bl. a. införsel av viss mängd narkotika till Sverige. Domen har ansetts utgöra hinder för utlämning till annat land för utförsel av samma narkotika från detta land.

2003-10-10   Ö 3863-02
Svaranden i ett tvistemål uteblev från en förhandling i målet, och tredskodom meddelades. Sedan tiden för återvinning av domen gått ut, har parten ansökt om resning och åberopat laga förfall för utevaron och sin underlåtenhet att söka återvinning. Den sökta resningen har beviljats.

2003-10-09   Ö 3574-03
Fråga om beviskravet vid häktning i utlämningsärende.

2003-10-19   Ö 4387-02
Fråga vid prövning av ansökan om resning i disciplinärende hos Sveriges advokatsamfund om nämndens regeltillämpning varit uppenbart rättsstridig.

2003-10-09   Ö 3730-02
Tillstånd till prövning i hovrätt beträffande ett skadeståndsanspråk i ett brottmål har meddelats när tingsrättens dom grundats på tilltron till målsägandens uppgifter utan stödbevisning och den tilltalade åberopar ny bevisning som väcker tvivel om riktigheten av tingsrättens avgörande (ändringsdispens). Jfr NJA 1997 s. 41.

2003-09-30   Ö 3390-01
Fråga om beviskrav för att skiljeavtal förelegat mellan parterna i ärende om verkställighet av utländsk skiljedom.

2003-09-23   Ö 2966-01
I en ansökan om att betalning skulle fastställas att utgå ur en tomträtt angavs en konkursgäldenär som motpart. Det har ansetts att ansökningen skulle delges med konkursboet som svarande i målet.

2003-09-19   Ö 2970-03
Det mellan Sverige och Australien gällande utlämningsavtalet har ansetts utgöra en sådan överenskommelse som avses i 9 § tredje stycket lagen (1957:668) om utlämning för brott om att godta häktningsbeslut som meddelats av domstol eller domare om det inte framgår att beslutet är uppenbart oriktigt.

2003-07-22   Ö 1356-03
Hinder mot utlämning för brott har ansetts föreligga, när den som begärs utlämnad dömts i sin utevaro till långt fängelsestraff och det inte visats i utlämningsärendet att han personligen och i detalj underrättats om åtalet mot honom och inte heller att han personligen kallats till huvudförhandlingen.

2003-06-18   T 1418-02
Fråga om hinder enligt 3 kap 7 § skadeståndslagen (1972:207) mot prövning av skadeståndstalan mot staten. Högsta domstolen har ansetts vara behörig att pröva skadeståndstalan mot staten, när på grund av käromålets utformning skadeståndsgrundande fel eller försummelse av regeringsråd kan komma att prövas i målet.

2003-06-13   Ö 4510-01
När ett konkursbeslut upphävts efter resning, har principen att konkurskostnaderna skall betalas av konkursboet likväl tillämpats. (Jfr 1998 s. 214.)

2003-06-12   Ö 2014-02
Sedan tingsrätt i tvistemål bifallit käromålet delvis och förordnat att vardera parten skulle bära sin rättegångskostnad, har ena parten överklagat domen såväl i huvudsaken som beträffande rättegångskostnaderna. Motparten har ansetts berättigad att anslutningsöverklaga även avseende rättegångskostnaderna.

2003-06-11   Ö 896-02
En kärande väcker talan mot ett bolag med namnet A. Innan stämning utfärdas uppger käranden att svarandebolaget rätteligen heter B. Bolaget B delges stämning, varefter käranden meddelar att det var bolaget A som skulle ha svarat i målet. Fråga om svarandepart i målet.

2003-06-06   Ö 1092-02
En talan mot staten om skadestånd under påstående att ett mål om bl.a. skattetillägg inte avgjorts inom skälig tid och att detta utgjort ett brott mot artikel 6:1 i Europakonventionen har ansetts kunna tas upp till prövning.

2003-06-06   Ö 3892-01
Fråga om särskilda skäl föreligger att bevilja rättshjälp i angelägenhet rörande underhåll till barn.

2003-05-28   Ö 3795-02
Fråga vid prövning av lagfartsansökan om fångeshandlingen är upprättad såsom föreskrivs i lag.

2003-05-23   Ö 2433-02
Förutsättningar för förskott på arvode till konkursförvaltare.

2003-05-07   Ö 2650-01
Sedan part väckt fastställelsetalan och därefter ändrat den till fullgörelsetalan har han återtagit fullgörelseyrkandet och återgått till att yrka enbart fastställelse. Fråga bl.a. om den sistnämnda åtgärden utgjort en tillåten taleändring och om målet avseende fullgörelsetalan skulle avskrivas på yrkande av motparten.

2003-04-17   Ö 628-03
Förutsättningar för resning på grund av rättstillämpning som uppenbart strider mot lag har i visst fall ansetts föreligga vid underlåtelse att vid fängelsedom förordna om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande som har ägt rum utomlands.

2003-04-10   B 4461-00
Beslut i brottmål (dobbleri) att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. Påverkar införandet i nationell lagstiftning av förbud mot att anordna spel på automat med manuell utbetalning av penningvinst (lyckohjul) användningen av spelautomater av detta slag på ett sådant sätt att förbudet anses utgöra en sådan teknisk föreskrift som enligt rådets direktiv 83/189/EEG, med relevanta ändringar, skall anmälas till EG-kommissionen innan föreskriften träder i kraft?

2003-04-04   Ö 3700-02
Ett avtal om efterställning vid konkurs och likvidation har inte ansetts medföra efterställdhet också vid ackord.

2003-04-03   Ö 938-03
Sista dag för överklagande av ett hovrättsbeslut har angetts till en dag som låg före den dag då beslutet meddelades. Ansökan om återställande av försutten tid för överklagande av beslutet har avslagits i ett fall där parten företrätts av juridiskt skolat ombud.

2003-04-03   Ö 1512-02
Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en intresseanmälan avseende förvärv av fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

2003-03-20   Ö 1839-02
Editionsföreläggande under förundersökning. Fråga dels om det i 3 kap. 3 § andra stycket 5 tryckfrihetsförordningen angivna undantaget från tystnadsplikt kan tillämpas vid editionsföreläggande, dels om editionsföreläggande kan ske innan någon är skäligen misstänkt för det brott förundersökningen avser.

2003-03-20   Ö 1391-02
Prövningstillstånd i hovrätt. Tillämpningen i mål om olovlig körning av uppsåtskravet i fråga om behörigheten att föra fordonet.

2003-03-13   Ö 1006-01
Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7 kap. 10 § konkurslagen höra tillsynsmyndigheten, dels om ett åsidosättande av denna plikt skall medföra avdrag på konkursförvaltararvodet.

2003-03-10   Ö 186-02
Fråga om utrymmet för en s.k. direktivkonform tolkning av en lagbestämmelse (7 kap. 8 § lagen 1992:1528 om offentlig upphandling i dess lydelse före den 1 januari 1998).

2003-03-04   Ö 538-03
När en person som utlämnats till Sverige begärs vidareutlämnad till annan stat, behövs inte samtycke från den stat som ursprungligen utlämnat honom till sådant frihetsberövande som syftar till att säkerställa vidareutlämningen. Art. 14 och 15 i den europeiska utlämningskonventionen.

2003-02-18   Ö 1437-98
Arvsskattemål. Fråga om ställningen på kapitalkontona skall beaktas vid värdering av handelsbolagsmans andel.

2003-02-10   T 1621-01
Dom i dispositivt tvistemål, vilken har grundats på omständighet som inte åberopats av part, har undanröjts och målet har återförvisats.

2003-01-29   Ö 1497-02
Fråga om ett sådant tillhandahållande som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen av innehåll i ett register för automatisk databehandling kan utgöra en spridning i form av ett radioprogram enligt 1 kap.7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.

2003-01-29   Ö 4380-01
Namnet på en TV-serie och bilder på skådespelare i denna serie har använts i en ungdomstidning med bilagd kalender. Användningen har ansetts omfattad av tryckfrihetsförordningens skydd, varför det inte funnits någon rätt till skadestånd för användningen. Även fråga om ogillande eller avvisning av skadeståndsyrkande. - Marknadsföring i en radiokanal av kalendern under TV-seriens benämning har däremot inte ansetts skyddad av yttrandefrihetsgrundlagen.

2003-01-24   Ö 2486-02
Sedan faderskapstalan ogillats efter resning, där barnet efter uppnådd myndighetsålder fört sin egen talan i resningsärendet, har med analog tillämpning av 3 kap. 11 § och 12 § tredje stycket föräldrabalken resningssökandens yrkande om ersättning för rättegångskostnad i Högsta domstolen lämnats utan bifall.

2003-01-02   Ö 3504-01
Fråga om skiljeavtals verkan i konkurs. NJA 1913 s. 191
Senast ändrad: 2018-02-20