JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Klagan i hovrätt över domvilla. Fråga om domvilla har förekommit då mark- och miljödomstolen upphävt en av kommunen antagen detaljplan avseende viss fastighet utan att bereda fastighetsägaren och en nyttjanderättshavare tillfälle att yttra sig. (HD:s mål Ö 2153-18)