JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Ett konkursbo har begärt återgång av en betalning som skett genom ianspråktagande av bolagets checkräkningskredit och som bokförts på Skatteverkets konto dagen efter konkursbeslutet. Fråga om bestämmelserna i 3 kap. 1 och 2 §§ konkurslagen är tillämpliga på betalningen och, om så är fallet, om betalningen ska gå åter till konkursboet. (HD:s mål nr: T 1622-17)