JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Meddelade prövningstillstånd

Listan innehåller endast de mål i vilka prövningstillstånd har meddelats och som ännu inte har avgjorts. Upplysningen om vad målet gäller är lämnad av den ansvarige justitiesekreteraren. Informationen avförs från listan när målet har avgjorts.

(Kronologisk ordning)

Prövningstillstånd

2017-12-11

Fråga om hinder mot verkställighet av Kronofogdemyndighetens utslag (HD:s målnr Ö 3504-17)

2017-12-11

Fråga om ansvar för sexuellt ofredande alternativt ofredande. (HD:s mål B 2066-17)

2017-12-11

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om Ronneby Miljö och Teknik AB:s leverans av vatten enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster omfattas av produktansvarslagen (1992:18). (Hänskjutande enligt 56 kap. 13 § rättegångsbalken.) (HD:s mål Ö 4746-17)

2017-12-07

Fråga om återställande av försutten tid för att överklaga en brottmålsdom på den grunden att den tilltalades offentlige försvarare misstagit sig beträffande sista dag för överklagande. (HD:s mål Ö 4986-17)

2017-12-04

Fråga om åtal för smitning från trafikolycksplats strider mot skyddet att inte belasta sig själv kriminellt (självinkriminering) i artikel 6 i Europakonventionen. (HD:s mål B 4918-17)

2017-12-04

Fråga om styrelseledamots medansvar enligt 25 kap. 18 § första stycket 1 aktiebolagslagen omfattar förpliktelser som uppkommit sedan bolaget försatts i konkurs. ( HD:s mål T 4448-17 )

2017-11-27

 

Synnerligen grov narkotikasmuggling; fråga om brottsrubricering och påföljd. (HD:s mål B 4531-17)

2017-11-20

Fråga om förutsättningar enligt 11 kap. 19 a § föräldrabalken för att en god man ska entledigas från sitt uppdrag utan att en ny god man har utsetts. (HD:s mål Ö 4310-17)

2017-10-23

Fråga om ersättningsskyldighet när gods som förvarats i en av depositarien förhyrd lokal skadats på grund av brister i lokalens sprinklersystem. (HD:s mål T 3671-17)

2017-10-23

Fråga om förutsättning förelegat för tingsrätt att besluta om avvisning av rättegångsombuds yrkande om ersättning för rättegångskostnad, som avser bemötande av svarandens yrkande om att ombuden enligt 18 kap. 7 § rättegångsbalken ska åläggas ersättningsskyldighet för rättegångskostnad, sedan ombudens huvudman under målets handläggning blivit upplöst efter konkurs. (HD:s mål Ö 2583-17)

2017-10-23

Fråga om en advokat i ett överklagande till hovrätten av en brottmålsdom har uttalat sig otillbörligt om tingsrätten och därmed gjort sig skyldig till rättegångsförseelse enligt 9 kap. 5 § rättegångsbalken. (HD:s mål Ö 2851-17)

2017-10-19

Människosmuggling; fråga om rubricering och påföljd (HD:s målnr B 2027-17 och B 2935-17)

2017-10-16

Tingsrätt har i e-postmeddelande till part angett felaktig tidpunkt för sammanträde för muntlig förberedelse. Tingsrätten höll sedan sammanträdet vid den i kallelsen angivna tidpunkten och avkunnade tredskodom. Fråga om tredskodomen ska undanröjas på grund av domvilla. (HD:s mål Ö 3244-17)

2017-10-12

En tilltalad i brottmål har i hovrätten uteblivit från huvudförhandling. Fråga om han har haft laga förfall som han inte kunnat anmäla i tid. (HD:s mål Ö 3827-17)

2017-10-11

Fråga om ansvar för framkallande av fara för annan när en hivinfekterad person har haft oskyddade samlag. (HD:s mål B 2441-17)

2017-10-04

Fråga om resning avseende företagsbot, däribland frågan om frikännande dom för bolagsföreträdare avseende brottslighet som lagts till grund för företagsbot utgör grund för resning. (HD:s målnr Ö 2240-16)

2017-09-25

Fråga om passiv lagring av ett licensierat datorprogram efter det att licenstiden har gått ut ska anses utgöra upphovsrättsintrång och, i sådant fall, hur ersättningen för det intrånget ska bestämmas (partiellt prövningstillstånd). ( HD:s mål T 1738-17)

2017-09-25

Fråga om en hyresvärd har förlorat sin rätt att kräva omsättningshyra. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål T 1566-17)

2017-09-18

Hovrätten har avvisat ett överklagande med motiveringen att det varit så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kunnat läggas till grund för rättegång. Fråga om överklagandet har varit så ofullständigt att förutsättningar för avvisning förelegat. (HD:s mål Ö 3742-17)

2017-09-04

Fråga om en passagerare som har anspråk på ersättning enligt EU:s flygpassagerarförordning på grund av försening är skyldig att reklamera till flygbolaget och i sådant fall inom vilken tid. (HD:s målnr T 2659-17)

2017-08-28

Fråga om rättsförhållandet mellan en avgiftsskyldig utlandsstudent och en svensk högskola samt studentens eventuella rätt till prisavdrag för betalda studieavgifter när högskoleutbildningen inte hållit godtagbar kvalitet. (HD:s mål T 2196-17)

2017-08-23

Frågan om en köpare vid förvärv av fastighet kände till eller borde ha känt till att fastigheten belastades med avtalsservitutet och om servitutet därför i enlighet med 7 kap. 14 § jordabalken fortfarande gäller. (HD:s mål T 4259-16)

2017-08-21

Utmätning av fast egendom. Fråga bl.a. om intresseavvägningen mellan gäldenären och borgenären då det finns annan utmätningsbar egendom att tillgå i form av löneutmätning. (HD:s mål Ö 2347-17)

2017-08-16

Fråga om mervärdesskatt ska medräknas vid beräkningen av skälig ersättning enligt 9 § lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning (HD:s mål T 1683-17)

2017-08-10

Fråga om ansvar för underlåtenhet att avslöja våldtäkt när den tilltalade åtalats i första hand för medhjälp till samma våldtäkt (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål B 3552-17)

2017-07-04

Fråga om det har funnits förutsättningar för hovrätten att förklara ett överklagande i ett brottmål förfallet. (HD:s mål: Ö 2024-17)

2017-07-04

Förutsättningar för fastställelsetalan. Frågor om tillämpning av 13 kap. 2 § RB samt 30 § lönegarantilagen (1992:497) och statens möjlighet att väcka talan mot arbetstagare avseende lönegaranti vid företagsrekonstruktion. (HD:s mål nr: Ö 1524-17, Ö 1525-17, Ö 1526-17, Ö 1527-17 och Ö 1538-17)

2017-07-03

Penninghäleri m.m. Prövningstillstånd har meddelats i frågan om det förekommit rättegångsfel i hovrätten. (HD:s mål: B 5937-16)

2017-07-03

Fråga om sökandens ansvar för förrättningskostnader i samband med verkställighet av en ansökan om särskild handräckning för avlägsnande av en båt som förtöjts på sökandens fastighet. (HD:s mål nr: Ö 185-17)

2017-07-03

Ett konkursbo har begärt återgång av en betalning som skett genom ianspråktagande av bolagets checkräkningskredit och som bokförts på Skatteverkets konto dagen efter konkursbeslutet. Fråga om bestämmelserna i 3 kap. 1 och 2 §§ konkurslagen är tillämpliga på betalningen och, om så är fallet, om betalningen ska gå åter till konkursboet. (HD:s mål nr: T 1622-17)

2017-06-27

Fråga om gränsdragningen mellan bokföringsbrott av normalgraden och ringa brott. (HD:s mål B 1555-17 och B 1384-17)

2017-06-27

Fråga om en genom grindar tidvis avspärrning av en servitutsväg utgör ett hinder i den härskande fastighetens utövning av servitutet och, om så är fallet, hindret måste tålas. (HD:s mål T 1857-17)

2017-06-19

Fråga om huruvida försäkringsersättning för personskada hänförlig till trafikolycka ska undantas från utmätning. Särskilt fråga om kravet att ersättningsbeloppet ska hållas avskilt är uppfyllt. (HD:s mål Ö 1266-17)

2017-06-19

Ersättning för ideell skada p.g.a. felaktig avregistrering av medborgarskap. Fråga om ersättningens storlek, m.m. (HD:s mål T 2480-17)

2017-06-19

Fråga om bevisbörda och beviskrav vid invändning om att elektronisk underskrift gällande låneavtal är förfalskad. (HD:s mål T 435-17)

2017-06-19

Fråga om bestämmande av ersättning för personskada i form av psykiskt lidande (sveda och värk) som till följd av dödsfall åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära. (HD:s mål B 2259-17, nytt mål T 3000-17)

2017-06-19

Fråga om en fastighetsköpare har reklamerat i rätt tid för det fall att säljaren har agerat uppsåtligen, i strid mot tro och heder eller av grov vårdslöshet. (HD:s målnr T 1451-17)

2017-06-19

Fråga om klagan över domvilla m.m. avseende Kronofogdemyndighetens utslag i mål om ansökan om betalningsföreläggande. (HD:s mål Ö 989-17)

2017-06-12

Frågan om det faktum att det föreligger en återvinningstalan mot ett konkursbo innebär att förutsättningar för nedsättning enligt nedsättningslagen föreligger samt om nedsättningen innebär hinder mot verkställighet av ett utmätningsbeslut. (HD:s mål Ö 1864-17)

2017-06-05

Fråga om bevisbördans placering när det står klart att ett visst belopp har förts över från en person till en annan men det råder oenighet om överföringen är ett lån eller avser betalning för ett köp. (HD:s mål T 5183-16)

2017-05-10

En delägare i samägd egendom har förvärvat sin andel i egendomen vid tre olika tillfällen. Andelen består av en del som omfattas av ett i gåvobrev intaget överlåtelseförbud och två delar som inte omfattas av ett sådant förbud. Fråga om delägaren kan ansöka om att egendomen ska bjudas ut till försäljning enligt 6 § samäganderättslagen. (HD:s mål Ö 4970-16)

2017-05-10

Fråga om domstols skyldighet att undersöka svarandens processbehörighet och möjligheter att ta till vara sin rätt i målet. (Prövningstillstånd enligt 54 kap. 12 a § rättegångsbalken.) (HD:s mål Ö 1763-16)

2017-05-08

Hänskjutande enligt 56 kap. 13 § rättegångsbalken av fråga om ett landsting har tillhandahållit en tjänst – färd med buss – och därigenom ansvarar i förhållande till en passagerare för att diskrimineringslagens förbud inte överträds på grund av bristande tillgänglighet. (HD:s mål Ö 556-17)

2017-05-08

Fråga om ersättning enligt ersättningslagen ska vara fredad från borgenärer vid skuldsanering. (HD:s mål Ö 731-17)

2017-05-08

Misshandel av barn; fråga om rubricering och påföljd. (HD:s mål B 1776-17)

2017-04-27

Skadestånd. Fråga bl.a. om skälig uppsägningstid vid leverantörs uppsägning av ett exklusivt återförsäljningsavtal slutet på obestämd tid samt om återförsäljarens rätt till goodwillersättning vid sådan uppsägning. (HD:s mål T 85-17)

2017-04-26

Fråga om rättegångskostnader i tingsrätten. (HD:s mål Ö 5366-16)

2017-04-19

Fråga om förutsättningarna för att förverka villkorligt medgiven frihet har varit uppfyllda. (HD:s mål B 1049-17)

2017-04-05

Den tilltalade har dömts för olovlig körning enligt 3 § första stycket första meningen trafikbrottslagen (1951:649) och ålagts betala avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Högsta domstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd beträffande frågan om uttagande av avgift enligt lagen om brottsofferfond. (HD:s mål B 4852-16)

2017-04-03

Fråga om rätt till ersättning för kostnader i konkursärende sedan konkursansökan har återkallats på grund av att konkursgäldenären lämnat in tidigare saknade deklarationer och skönsmässigt beslutade taxeringar omprövats. (HD:s mål Ö 571-17)

2017-04-03

Ansvar och påföljd för brott mot upphovsrättslagen. Varor (piratkopior) har sålts i en butik. Butiks­innehavaren har dömts för brott mot upphovsrättslagen avseende varorna i butiken. Likadana varor har funnits i två lagerlokaler dels i anslutning till butiken, dels på annan plats. Fråga om butiks­försälj­ningen har inneburit att även varorna i lagren har bjudits ut till försäljning eller annars spridits till allmänheten och butiksinnehavaren därmed kan dömas för brott mot upphovsrättslagen (eller försök till sådant brott) även avseende lagervarorna. (HD:s mål B 5089-16)

2017-03-27

Fråga om ansvar för ren förmögenhetsskada vid penningtvättsbrott. (HD:s mål T 36-17)

2017-03-27

Fråga om rubricering och påföljd för människosmuggling. (HD:s mål B 4724-16) 

2017-03-20

Fråga om gränsdragningen mellan bokföringsbrott av normalgraden och ringa brott. (HD:s mål B 5604-16)

2017-03-15

Fråga om rätten till domännamn kan vara föremål för förverkande enligt upphovsrättslagen (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål B 2787-16)

2017-03-14

Fråga om nöjdförklarings giltighet. (HD:s mål Ö 287-17)

2017-03-08

Fråga i mål om rättegångsombuds skadeståndsansvar om det förelegat en reklamationsskyldighet för uppdragsgivaren och, i sådant fall, om reklamation skett i rätt tid. Högsta domstolen har 2017-11-29 meddelat prövningstillstånd även i målet i övrigt. (HD:s mål T 12-17)

2017-02-27

Fråga bl.a. om bestämmelserna rörande tillämplig lag i fråga om kvittning i Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (insolvensförordningen) är tillämpliga sedan konkursgäldenären överlåtit huvudfordran till tredje man. (HD:s mål T 6032-16)

2017-02-06

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd beträffande en målsägandes överklagande i skadeståndsdelen. Fråga om rättelse av det överklagade avgörandet. (Prövningstillstånd har inte meddelats beträffande den tilltalades överklagande.) (HD:s mål B 5598-16. Nytt mål T 631-17.)

2017-01-16

Några timmar innan ett bolag försattes i konkurs lämnade bolagets ställföreträdare ett betalningsuppdrag till banken enligt vilket en viss summa skulle utbetalas från bolagets konto till Skatteverket. Betalningen bokfördes på Skatteverkets konto dagen därpå. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om betalningen vid tillämpning av 3 kap. 1 och 2 §§ konkurslagen ska anses ha skett efter tidpunkten för konkursbeslutet. (Hänskjutande enligt 56 kap. 13 § rättegångsbalken.) (HD:s mål Ö 3043-16)

2016-12-05

Fråga om revisors skadeståndsansvar mot styrelseledamöter i ett aktiebolag. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål T 4823-16)

2016-12-05

Fråga om borttagande av anteckning om förbehåll i fastighetsregistrets inskrivningsdel. (HD:s mål Ö 4718-16)

2016-10-03

Högsta domstolen har i ett mål om försök till grovt rån m.m. avslagit prövningstillstånd i ansvarsdelen men meddelat prövningstillstånd beträffande skadeståndsskyldighet för den tilltalade mot en av målsägandena. Fråga bl.a. om hovrätten av processuella skäl varit förhindrad att förordna om den skadeståndsskyldighet som framgår av domslutet. (HD:s mål B 4012-16. Nytt mål T 4462-16.)

2016-09-29

Fråga om beräkning av skadeståndsersättning och ränta på skadeståndsbeloppen vid fastställande av skadestånd på grund av brott då lång tid förflutit mellan gärningarna och tiden för domstols prövning. (HD:s mål B 143-16, nytt mål T 4435-16)

2016-08-10

Högsta domstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd i fråga om skadeståndsersättning till målsägande A.

Fråga om förutsättningarna för solidariskt skadeståndsansvar när en av tre tilltalade inte ansetts ha agerat gemensamt och i samförstånd med de övriga. (HD:s mål B 3437-16, nytt mål T 3862-16)

2016-06-20

Fråga bl.a. om nedsättning av privatkopieringsersättning enligt 26 l § upphovsrätts­lagen. (HD:s mål T 3973-15)

2015-12-07

Fråga om rådgivning avseende köp av ett finansiellt instrument som placerats i en kapitalförsäkring utgör försäkringsförmedling som omfattas av lagen om försäkringsförmedling och därmed av försäkringsförmedlarens ansvarsförsäkring. (HD:s T 2761-15)

RSS - Meddelade prövningstillstånd

 

RSS-ikon Meddelade prövningstillstånd Högsta domstolen  
    
  Vad är RSS?