JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Meddelade prövningstillstånd

Listan innehåller endast de mål i vilka prövningstillstånd har meddelats och som inte ännu har avgjorts. Upplysningen om vad målet gäller är lämnad av den ansvarige justitiesekreteraren. Informationen avförs från listan när målet har avgjorts.

(Kronologisk ordning)

 

Prövningstillstånd

2017-03-27

Fråga om ansvar för ren förmögenhetsskada vid penningtvättsbrott. (HD:s mål T 36-17)

2017-03-27

Fråga i mål om återvinning i konkurs om borgenären, när de i målet aktuella betalningarna genomfördes, borde ha känt till gäldenärens insolvens (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål T 5435-16)

2017-03-27

Fråga om rubricering och påföljd för människosmuggling. (HD:s mål B 6041-16)

2017-03-27

Fråga om rubricering och påföljd för människosmuggling. (HD:s mål B 4724-16) 

2017-03-27

Fråga bl.a. om när försökspunkten för mordbrand kan anses uppnådd. (HD:s mål B 256-17)

2017-03-20

Fråga om gränsdragningen mellan bokföringsbrott av normalgraden och ringa brott. (HD:s mål B 5604-16)

2017-03-20

Fråga hur ersättning till en offentlig försvarare för tidsspillan i samband med deltagande vid polisförhör under en helg ska beräknas. (HD:s mål Ö 3395-16)

2017-03-15

Fråga om rätten till domännamn kan vara föremål för förverkande enligt upphovsrättslagen (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål B 2787-16)

2017-03-15

Fråga om talerätt i indispositivt tvistemål. (HD:s mål Ö 4979-16)

2017-03-14

Fråga om nöjdförklarings giltighet. (HD:s mål Ö 287-17)

2017-03-08

Fråga i mål om rättegångsombuds skadeståndsansvar om det förelegat en reklamationsskyldighet för uppdragsgivaren och, i sådant fall, om reklamation skett i rätt tid. (HD:s mål T 12-17)

2017-03-08

I målet aktualiseras frågan hur ett skuldebrev som har upprättats i elektronisk form ska hanteras i utsökningsförfarandet. (HD:s mål Ö 5072-16)

2017-03-08

Fråga om rätt att föra talan om klander av bolagsstämmobeslut enligt 7 kap. 50 § aktiebolagslagen. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål T 6008-16)

2017-03-08

Framställning, innehav och bruk av cannabis. Invändning om ansvarsfrihet på grund av nöd bestående i smärta. Även fråga om rubricering och straffvärde, m.m. (HD:s mål B 2106-16)

2017-03-08

Fråga om rättskraften av en stadfäst förlikning. (HD:s mål Ö 4617-16)

2017-03-07

Fråga om straffbestämmelsen om övergrepp i rättssak i 17 kap. 10 § brotts­balken omfattar uppgifter som har lämnats i för­hör men som inte har varit av omedelbar betydelse för utredningen. (HD:s mål B 147-17)

2017-03-06

Intrång i EU-varumärke. Fråga om skyddsomfånget för ett varumärke som delvis inte tagits i bruk under den femårsperiod från registreringen, då det inte föreligger något användningstvång. Hur ska bedömningen av  förväxlingsrisk göras under denna period? (Se EU-domstolens dom den 21 december 2016 i mål C-654/15.) (HD:s mål T 3403-14)

2017-03-06

Grovt bokföringsbrott m.m. Fråga om straffrättsligt ansvar för en suppleant i ett fåmansbolag med endast en styrelseledamot (faktiskt företrädarskap eller i form av företagaransvar).(HD:s mål B 1981-16)

2017-02-27

Fråga bl.a. om bestämmelserna rörande tillämplig lag i fråga om kvittning i Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (insolvensförordningen) är tillämpliga sedan konkursgäldenären överlåtit huvudfordran till tredje man.

2017-02-16

Fråga om domvilla enligt 42 § lagen (1996:242) om domstolsärenden

2017-02-13

Fråga om det är skäligt att bevilja skuldsanering när gäldenären har ett brottsligt förflutet och nästan hälften av hans skulder avser skadestånd på grund av dessa brott. (HD:s mål Ö 4614-16)

2017-02-06

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd beträffande en målsägandes överklagande i skadeståndsdelen. Fråga om rättelse av det överklagade avgörandet. (Prövningstillstånd har inte meddelats beträffande den tilltalades överklagande.) (HD:s mål B 5598-16. Nytt mål T 631-17.)

2017-01-24

Fråga om överförande av straffverkställighet enligt lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen.(HD:s mål Ö 5747-16)

2017-01-09

Fråga om det finns särskilda skäl för skadeståndsansvar enligt 3 kap. 3 § skadeståndslagen då en kommun inför fastighetsförvärv lämnat felaktiga upplysningar om att strandskyddet för ifrågavarande fastigheter var upphävt samt avsedda för bostadsbyggnation. (HD:s mål T 5170-16)

2016-12-19

Fråga om förutsättningarna för straffansvar för sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken. (HD:s mål nr B 2590-16)

2016-12-19

Fråga i faderskapsmål bl.a. om tingsrätten avgjort målet trots att tvingande rättegångshinder förelegat. (HD:s målnr Ö 3423-16)

2016-12-14

Fråga om bevisvärdering i sexualmål. (HD:s mål B 4648-16 och B 4663-16)

2016-12-12

Fråga om det finns synnerliga skäl enligt 16 kap. 14 § fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) för att det allmänna ska ersätta sakägares rättegångskostnad. (HD:s mål nr T 3957-15)

2016-12-07

Med utgångspunkt i hovrättens bedömning dels att sökandena har visat sannolika skäl för att deras företagshemligheter har angripits och att de har ett anspråk mot motparterna, dels att det skäligen kan befaras att det föreligger en sabotagerisk, har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i fråga om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål Ö 5078-16)

2016-12-05

Fråga om revisors skadeståndsansvar mot styrelseledamöter i ett aktiebolag. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål T 4823-16)

2016-12-05

Fråga om borttagande av anteckning om förbehåll i fastighetsregistrets inskrivningsdel. (HD:s mål Ö 4718-16)

2016-12-05

Fråga om målsägandebiträdes rätt till ersättning när biträdet, med rättens tillstånd och genom substitutionsfullmakt, har satt annan jurist vid samma byrå i sitt ställe. (HD:s mål Ö 3109-16)

2016-11-14

Fråga om allmän domstols behörighet vid talan om återbetalning av mervärdesskatt på unionsrättslig grund. (HD:s mål Ö 1209-16)

2016-11-14

Ansvar för egenmäktighet med barn. (HD:s mål B 1918-16)

2016-11-14

Jordbruksarrende. På arrendestället fanns ett bostadshus som, utan att arrendatorn var vållande, brann ned. I målet uppkommer bl.a. fråga om arrendenämnd kan fastställa kostnad för arbete efter det att bostadshuset har byggts upp. (HD:s mål Ö 3361-16)

2016-11-14

Fråga om tredjemanspantsättares regressrätt mot borgensman. (HD:s mål T 5582-15)

2016-11-14

Fråga om preskription av fordran på grund av borgen i fall då preskriptionsavbrott inte har skett mot huvudgäldenären – ett genom underskottskonkurs upplöst aktiebolag. (HD:s mål Ö 1853-16)

2016-11-09

Fråga vid avstyckning bl.a. om en styckningslott som består av flera skiften och omfattar skogs- och inägomark är lämplig för sitt ändamål, bostad med hästhållning. (HD:s mål T 5255-15)

2016-11-07

Fråga om gärningsman som befunnits skyldig till såväl innehav som bruk av narkotika ska dömas för ett eller två narkotikabrott. (HD:s mål B 4368-16)

2016-11-07

Frågor rörande brottet underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. (HD:s mål B 1519-16)

2016-10-31

Fråga om parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltningen vid en parkeringsplats. (HD:s mål T 3174-16)

2016-10-31

Fråga om ersättning för utlägg och tidsspillan till biträde enligt rättshjälpslagen. (HD:s mål Ö 2211-16)

2016-10-31

Fråga om en skiljeklausul utgör hinder för allmän domstol att pröva talan. (HD:s mål Ö 1096-16)

2016-10-31

Fråga om parternas bevisbörda för sådana omständigheter som har betydelse för om testamente har återkallats eller inte. (HD:s mål Ö 2985-16)

2016-10-20

Trafikskadeersättning. Till följd av en anlagd brand i en parkerad personbil kortslöts bilens startmotor varpå bilen sattes i rörelse och branden spred sig till en skolbyggnad som eldhärjades. Fråga om skadan ska anses vara en skada i följd av trafik enligt 1 och 8 §§ trafikskadelagen (1975:1410). (HD:s mål T 1586-16)

2016-10-17

Beviskrav i fråga om försäkringsfall har inträffat. (HD:s mål T 3590-16)

2016-10-17

Fråga om när byte av handläggningsform kan ske från ordinärt tvistemål till förenklat tvistemål. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål T 1492-16)

2016-10-12

Högsta domstolen har i ett mål om grovt narkotikabrott meddelat partiellt prövningstillstånd i fråga om beslag av en mobiltelefon. Sedan den 1 juli 2016 gäller att rätten, om det inte finns särskilda skäl mot det, ska besluta att ett bevisbeslag ska bestå till dess att domen fått laga kraft. Frågan i målet gäller vilka omständigheter som kan utgöra särskilda skäl. Frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt har förklarats vilande. (HD:s mål B 4058-16)

2016-10-10

Fråga om vem som får överklaga ett beslut att anta detaljplan. (HD:s mål Ö 5758-15)

2016-10-03

Högsta domstolen har i ett mål om försök till grovt rån m.m. avslagit prövningstillstånd i ansvarsdelen men meddelat prövningstillstånd beträffande skadeståndsskyldighet för den tilltalade mot en av målsägandena. Fråga bl.a. om hovrätten av processuella skäl varit förhindrad att förordna om den skadeståndsskyldighet som framgår av domslutet. (HD:s mål B 4012-16. Nytt mål T 4462-16.)

2016-10-03

Fråga om den skadelidande kan göra gällande direktkrav mot försäkringsgivaren trots att försäkringstagaren inte anmält ersättningskravet på sätt som föreskrivits i försäkringsavtalet. (HD:s mål T 1050-16)

2016-09-29

Fråga om beräkning av skadeståndsersättning och ränta på skadeståndsbeloppen vid fastställande av skadestånd på grund av brott då lång tid förflutit mellan gärningarna och tiden för domstols prövning. (HD:s mål B 143-16, nytt mål T 4435-16)

2016-09-29

Fråga om tillämpningen av 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken i ett konkursärende då konkursborgenären återkallat sin konkursansökan sedan konkursgäldenären betalat konkursfordringen. (HD:s mål Ö 3412‑15; jfr HD:s mål Ö 2179‑15)

2016-09-27

Ett vittne har inför huvudförhandling i hovrätten begärt förskott på ersättning för resa, men hovrätten har skickat färdbiljetten till fel e-postadress och inte på något annat sätt kommunicerat att förskott beviljats. När vittnet inte inställt sig till förhandlingen har det förelagda vitet dömts ut. Frågan i målet är om det fanns grund för utdömandet. (Ö 2923-16)

2016-09-27

Fråga om det förhållandet att den skadelidande underlåtit att ta försäkring på sin egendom (en båt) har betydelse för skadeståndets storlek. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål T 2947-16) 

2016-09-26

En svarandepart förpliktades i en dom att betala motpartens rättegångskostnader. Några dagar senare rättade tingsrätten domen, och fastställde i stället ersättning till motpartens rättshjälpsbiträde med förordnade om att svaranden skulle ersätta kostnaden för rättshjälpen med den fördelning som Rättshjälpsmyndigheten bestämde. Fråga om det finns grund för resning sedan svaranden, som påstår sig genom utmätning redan ha betalat rättegångskostnaderna till motparten enligt domen i dess orättade lydelse, krävs av Rättshjälpsmyndigheten på rättshjälpskostnaden enligt rättelsebeslutet. (HD:s mål Ö 1789-16)

2016-09-19

Fråga om en fordran på kränkningsersättning på grund av förtal kan överlåtas innan den har fastställts. (HD:s mål T 462-16)

2016-09-19

Sedan beslut om skuldsanering meddelats har en i ärendet tidigare okänd borgenär överklagat beslutet. Frågan i målet är när den preklusionsverkan som framgår av 23 § första stycket andra meningen skuldsaneringslagen inträder. (HD:s mål Ö 1710-16)

2016-09-12

Tingsrätten har meddelat beslut om att avvisa ett ombud utan att dessförinnan ge parten eller ombudet tillfälle att yttra sig i frågan. Hovrätten har inte meddelat prövningstillstånd. Frågan i HD är om tingsrättens handläggning innefattar ett rättegångsfel och, om man kommer fram till att ett rättegångsfel förelegat, om detta kan antas ha inverkat på frågans utgång i tingsrätten. (HD:s mål Ö 2778-16)

2016-08-22

Medan betalningsplanen löper efter ett beslut om skuldsanering har gäldenären avlidit. Fråga om betydelsen av att dödsboet efter gäldenären inte har följt betalningsplanen. (HD:s mål Ö 425-16)

2016-08-10

Högsta domstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd i fråga om skadeståndsersättning till målsägande A.

Fråga om förutsättningarna för solidariskt skadeståndsansvar när en av tre tilltalade inte ansetts ha agerat gemensamt och i samförstånd med de övriga. (HD:s mål B 3437-16, nytt mål T 3862-16)

2016-06-27

Fråga om en fastighetsdelägare som förvärvat andelar i fastigheten vid två tillfällen, den ena med hembudsskyldighet och den andra utan, kan begära försäljning enligt samäganderättslagen utan föregående hembud. (HD:s mål Ö 781-16)

2016-06-20

Fråga bl.a. om nedsättning av privatkopieringsersättning enligt 26 l § upphovsrätts­lagen. (HD:s mål T 3973-15)

2016-06-20

Fråga om tolkning av försäkringsvillkor med avseende på om de i målet aktuella rena förmögenhetsskadorna inträffat inom försäkringstiden eller inte. (HD:s mål T 1011-16)

2016-06-20

Fråga om ansvar för tjänstefel avseende polisinspektörs ingripande med användning av tjänstehund. (HD:s mål B 1727-16)

2016-06-13

Fråga om ersättning enligt 12 kap. 58 b § andra stycket jordabalken. (HD:s mål T 6030-15)

2016-05-12

Fråga om hur ersättning för tidsspillan och utlägg ska bestämmas för rättshjälpsbiträde som har sin verksamhet långt från den ort där domstolen är belägen.

Även fråga om vilken ersättning som ska utgå till rättshjälpsbiträdet för arbete. (HD:s mål Ö 1692-16 och Ö 2202-16)

2016-04-06

Fråga om påföljd för brott mot upphovsrättslagen bestående i dels olovligt tillgängliggörande av 125 filmer och TV-serier för allmänheten genom fildelningstjänst (BitTorrent-teknik) samt dels administration och utveckling av fildelningstjänsten. Torrentfilerna har varit tillgängliga för allmänheten under cirka ett och ett halvt år. (HD:s mål B 3878-15)

2016-04-04

Fråga om den som förvärvar andel i fastighet ska anses bunden av förbehåll som uppställts i gåvohandling till fångesmannen, med innebörd att samäganderättslagen inte ska vara tillämplig på gåvan. (HD:s målnr Ö 583-16)

2016-02-22

I 1 § lagen (1978:800) om namn och bild i reklam föreskrivs att näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet inte får använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Tingsrätt har till HD hänskjutit en fråga som rör lagens tillämplighet. (HD:s mål Ö 4555-15)

2016-02-01

Fråga om tillämplig lag i mål om mahr (s.k. islamisk brudpenning).(HD:s mål T 1861-15).

2016-01-20

Enligt en europeisk arresteringsorder har den eftersökte i Polen dömts för flera gärningar till ett gemensamt frihetsstraff. Fråga om beslut om överlämnande för verkställighet kan meddelas när överlämnande inte kan beviljas för samtliga gärningar och den utfärdande staten inte kan från verkställighet undanta den del av den frihetsberövande påföljden som svarar mot straffet för den gärning för vilken överlämnande inte får beviljas. (HD:s mål Ö 227-16)

2015-12-07

Fråga om rådgivning avseende köp av ett finansiellt instrument som placerats i en kapitalförsäkring utgör försäkringsförmedling som omfattas av lagen om försäkringsförmedling och därmed av försäkringsförmedlarens ansvarsförsäkring. (HD:s T 2761-15)

RSS - Meddelade prövningstillstånd

 

RSS-ikon Meddelade prövningstillstånd Högsta domstolen  
    
  Vad är RSS?