JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Meddelade prövningstillstånd

Listan innehåller endast de mål i vilka prövningstillstånd har meddelats och som inte ännu har avgjorts. Upplysningen om vad målet gäller är lämnad av den ansvarige justitiesekreteraren. Informationen avförs från listan när målet har avgjorts.

(Kronologisk ordning)

 

Prövningstillstånd

2017-05-15

Fråga om resning och klagan över domvilla i hovrätt avseende mål om utdömande av vite. (HD:s mål Ö 5635-16)

2017-05-10

En delägare i samägd egendom har förvärvat sin andel i egendomen vid tre olika tillfällen. Andelen består av en del som omfattas av ett i gåvobrev intaget överlåtelseförbud och två delar som inte omfattas av ett sådant förbud. Fråga om delägaren kan ansöka om att egendomen ska bjudas ut till försäljning enligt 6 § samäganderättslagen. (HD:s mål Ö 4970-16)

2017-05-10

Fråga om domstols skyldighet att undersöka svarandens processbehörighet och möjligheter att ta till vara sin rätt i målet. (Prövningstillstånd enligt 54 kap. 12 a § rättegångsbalken.) (HD:s mål Ö 1763-16)

2017-05-08

Hänskjutande enligt 56 kap. 13 § rättegångsbalken av fråga om ett landsting har tillhandahållit en tjänst – färd med buss – och därigenom ansvarar i förhållande till en passagerare för att diskrimineringslagens förbud inte överträds på grund av bristande tillgänglighet. (HD:s mål Ö 556-17)

2017-05-08

Fråga om ersättning enligt ersättningslagen ska vara fredad från borgenärer vid skuldsanering. (HD:s mål Ö 731-17)

2017-05-08

Misshandel av barn; fråga om rubricering och påföljd. (HD:s mål B 1776-17)

2017-05-08

Fråga om förutsättningarna för avvisning av överklagande i brottmål när överklagandet har gjorts av den tilltalades försvarare och försvararen inte har gett in fullmakt till överinstansen. (HD:s mål Ö 663-17, Ö 754-17 och Ö 1229-17)

2017-05-04

Fråga om vid vilken tidpunkt ett villkor som reglerar utsläpp av dioxiner och furaner till luft från en avfallsförbränningsanläggning ska börja att gälla (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål T 1025-16)

2017-04-27

Skadestånd. Fråga bl.a. om skälig uppsägningstid vid leverantörs uppsägning av ett exklusivt återförsäljningsavtal slutet på obestämd tid samt om återförsäljarens rätt till goodwillersättning vid sådan uppsägning. (HD:s mål T 85-17)

2017-04-26

Prövningstillstånd har meddelats i viss del av mål Ö 5363-16. (HD:s mål Ö 5363-16)

2017-04-24

Fråga om förutsättningarna att avvisa ett överklagande i brottmål på grund av svårigheter att delge den tilltalade. (HD:s mål Ö 639-17)

2017-04-24

Fråga om förutsättningarna för särskild handräckning. (HD:s mål Ö 286-17)

2017-04-19

Fråga om förutsättningarna för att förverka villkorligt medgiven frihet har varit uppfyllda. (HD:s mål B 1049-17)

2017-04-05

Den tilltalade har dömts för olovlig körning enligt 3 § första stycket första meningen trafikbrottslagen (1951:649) och ålagts betala avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Högsta domstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd beträffande frågan om uttagande av avgift enligt lagen om brottsofferfond. (HD:s mål B 4852-16)

2017-04-03

Fråga om rätt till ersättning för kostnader i konkursärende sedan konkursansökan har återkallats på grund av att konkursgäldenären lämnat in tidigare saknade deklarationer och skönsmässigt beslutade taxeringar omprövats. (HD:s mål Ö 571-17)

2017-04-03

Fråga om patientskadeersättning kan utgå för kostnaden för en omoperation som syftar till att åtgärda vissa utseendemässiga skadeföljder. (HD:s mål T 4739-16)

2017-04-03

Ansvar och påföljd för brott mot upphovsrättslagen. Varor (piratkopior) har sålts i en butik. Butiks­innehavaren har dömts för brott mot upphovsrättslagen avseende varorna i butiken. Likadana varor har funnits i två lagerlokaler dels i anslutning till butiken, dels på annan plats. Fråga om butiks­försälj­ningen har inneburit att även varorna i lagren har bjudits ut till försäljning eller annars spridits till allmänheten och butiksinnehavaren därmed kan dömas för brott mot upphovsrättslagen (eller försök till sådant brott) även avseende lagervarorna. (HD:s mål B 5089-16)

2017-03-27

Fråga om ansvar för ren förmögenhetsskada vid penningtvättsbrott. (HD:s mål T 36-17)

2017-03-27

Fråga i mål om återvinning i konkurs om borgenären, när de i målet aktuella betalningarna genomfördes, borde ha känt till gäldenärens insolvens (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål T 5435-16)

2017-03-27

Fråga om rubricering och påföljd för människosmuggling. (HD:s mål B 6041-16)

2017-03-27

Fråga om rubricering och påföljd för människosmuggling. (HD:s mål B 4724-16) 

2017-03-27

Fråga bl.a. om när försökspunkten för mordbrand kan anses uppnådd. (HD:s mål B 256-17)

2017-03-27

Fråga om det förekommit rättegångsfel då målsäganden hörts genom ljud- och bildöverföring utan att framträda i bild. (HD:s mål B 279-17)

2017-03-20

Fråga om gränsdragningen mellan bokföringsbrott av normalgraden och ringa brott. (HD:s mål B 5604-16)

2017-03-20

Fråga hur ersättning till en offentlig försvarare för tidsspillan i samband med deltagande vid polisförhör under en helg ska beräknas. (HD:s mål Ö 3395-16)

2017-03-15

Fråga om rätten till domännamn kan vara föremål för förverkande enligt upphovsrättslagen (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål B 2787-16)

2017-03-15

Fråga om talerätt i indispositivt tvistemål. (HD:s mål Ö 4979-16)

2017-03-14

Fråga om nöjdförklarings giltighet. (HD:s mål Ö 287-17)

2017-03-08

Fråga i mål om rättegångsombuds skadeståndsansvar om det förelegat en reklamationsskyldighet för uppdragsgivaren och, i sådant fall, om reklamation skett i rätt tid. (HD:s mål T 12-17)

2017-03-08

I målet aktualiseras frågan hur ett skuldebrev som har upprättats i elektronisk form ska hanteras i utsökningsförfarandet. (HD:s mål Ö 5072-16)

2017-03-08

Fråga om rätt att föra talan om klander av bolagsstämmobeslut enligt 7 kap. 50 § aktiebolagslagen. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål T 6008-16)

2017-03-08

Framställning, innehav och bruk av cannabis. Invändning om ansvarsfrihet på grund av nöd bestående i smärta. Även fråga om rubricering och straffvärde, m.m. (HD:s mål B 2106-16)

2017-03-08

Fråga om rättskraften av en stadfäst förlikning. (HD:s mål Ö 4617-16)

2017-03-07

Fråga om straffbestämmelsen om övergrepp i rättssak i 17 kap. 10 § brotts­balken omfattar uppgifter som har lämnats i för­hör men som inte har varit av omedelbar betydelse för utredningen. (HD:s mål B 147-17)

2017-03-06

Intrång i EU-varumärke. Fråga om skyddsomfånget för ett varumärke som delvis inte tagits i bruk under den femårsperiod från registreringen, då det inte föreligger något användningstvång. Hur ska bedömningen av  förväxlingsrisk göras under denna period? (Se EU-domstolens dom den 21 december 2016 i mål C-654/15.) (HD:s mål T 3403-14)

2017-03-06

Grovt bokföringsbrott m.m. Fråga om straffrättsligt ansvar för en suppleant i ett fåmansbolag med endast en styrelseledamot (faktiskt företrädarskap eller i form av företagaransvar).(HD:s mål B 1981-16)

2017-02-27

Fråga bl.a. om bestämmelserna rörande tillämplig lag i fråga om kvittning i Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (insolvensförordningen) är tillämpliga sedan konkursgäldenären överlåtit huvudfordran till tredje man. (HD:s mål T 6032-16)

2017-02-16

Fråga om domvilla enligt 42 § lagen (1996:242) om domstolsärenden (HD:s mål Ö 5215-15)

2017-02-13

Fråga om det är skäligt att bevilja skuldsanering när gäldenären har ett brottsligt förflutet och nästan hälften av hans skulder avser skadestånd på grund av dessa brott. (HD:s mål Ö 4614-16)

2017-02-06

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd beträffande en målsägandes överklagande i skadeståndsdelen. Fråga om rättelse av det överklagade avgörandet. (Prövningstillstånd har inte meddelats beträffande den tilltalades överklagande.) (HD:s mål B 5598-16. Nytt mål T 631-17.)

2017-01-09

Fråga om det finns särskilda skäl för skadeståndsansvar enligt 3 kap. 3 § skadeståndslagen då en kommun inför fastighetsförvärv lämnat felaktiga upplysningar om att strandskyddet för ifrågavarande fastigheter var upphävt samt avsedda för bostadsbyggnation. (HD:s mål T 5170-16)

2016-12-19

Fråga i faderskapsmål bl.a. om tingsrätten avgjort målet trots att tvingande rättegångshinder förelegat. (HD:s målnr Ö 3423-16)

2016-12-12

Fråga om det finns synnerliga skäl enligt 16 kap. 14 § fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) för att det allmänna ska ersätta sakägares rättegångskostnad. (HD:s mål nr T 3957-15)

2016-12-07

Med utgångspunkt i hovrättens bedömning dels att sökandena har visat sannolika skäl för att deras företagshemligheter har angripits och att de har ett anspråk mot motparterna, dels att det skäligen kan befaras att det föreligger en sabotagerisk, har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i fråga om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål Ö 5078-16)

2016-12-05

Fråga om revisors skadeståndsansvar mot styrelseledamöter i ett aktiebolag. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål T 4823-16)

2016-12-05

Fråga om borttagande av anteckning om förbehåll i fastighetsregistrets inskrivningsdel. (HD:s mål Ö 4718-16)

2016-12-05

Fråga om målsägandebiträdes rätt till ersättning när biträdet, med rättens tillstånd och genom substitutionsfullmakt, har satt annan jurist vid samma byrå i sitt ställe. (HD:s mål Ö 3109-16)

2016-11-14

Fråga om allmän domstols behörighet vid talan om återbetalning av mervärdesskatt på unionsrättslig grund. (HD:s mål Ö 1209-16)

2016-11-14

Ansvar för egenmäktighet med barn. (HD:s mål B 1918-16)

2016-11-14

Jordbruksarrende. På arrendestället fanns ett bostadshus som, utan att arrendatorn var vållande, brann ned. I målet uppkommer bl.a. fråga om arrendenämnd kan fastställa kostnad för arbete efter det att bostadshuset har byggts upp. (HD:s mål Ö 3361-16)

2016-11-14

Fråga om tredjemanspantsättares regressrätt mot borgensman. (HD:s mål T 5582-15)

2016-11-14

Fråga om preskription av fordran på grund av borgen i fall då preskriptionsavbrott inte har skett mot huvudgäldenären – ett genom underskottskonkurs upplöst aktiebolag. (HD:s mål Ö 1853-16)

2016-11-09

Fråga vid avstyckning bl.a. om en styckningslott som består av flera skiften och omfattar skogs- och inägomark är lämplig för sitt ändamål, bostad med hästhållning. (HD:s mål T 5255-15)

2016-11-07

Frågor rörande brottet underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. (HD:s mål B 1519-16)

2016-10-31

Fråga om parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltningen vid en parkeringsplats. (HD:s mål T 3174-16)

2016-10-31

Fråga om ersättning för utlägg och tidsspillan till biträde enligt rättshjälpslagen. (HD:s mål Ö 2211-16)

2016-10-20

Trafikskadeersättning. Till följd av en anlagd brand i en parkerad personbil kortslöts bilens startmotor varpå bilen sattes i rörelse och branden spred sig till en skolbyggnad som eldhärjades. Fråga om skadan ska anses vara en skada i följd av trafik enligt 1 och 8 §§ trafikskadelagen (1975:1410). (HD:s mål T 1586-16)

2016-10-17

Beviskrav i fråga om försäkringsfall har inträffat. (HD:s mål T 3590-16)

2016-10-12

Högsta domstolen har i ett mål om grovt narkotikabrott meddelat partiellt prövningstillstånd i fråga om beslag av en mobiltelefon. Sedan den 1 juli 2016 gäller att rätten, om det inte finns särskilda skäl mot det, ska besluta att ett bevisbeslag ska bestå till dess att domen fått laga kraft. Frågan i målet gäller vilka omständigheter som kan utgöra särskilda skäl. Frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt har förklarats vilande. (HD:s mål B 4058-16)

2016-10-10

Fråga om vem som får överklaga ett beslut att anta detaljplan. (HD:s mål Ö 5758-15)

2016-10-03

Högsta domstolen har i ett mål om försök till grovt rån m.m. avslagit prövningstillstånd i ansvarsdelen men meddelat prövningstillstånd beträffande skadeståndsskyldighet för den tilltalade mot en av målsägandena. Fråga bl.a. om hovrätten av processuella skäl varit förhindrad att förordna om den skadeståndsskyldighet som framgår av domslutet. (HD:s mål B 4012-16. Nytt mål T 4462-16.)

2016-10-03

Fråga om den skadelidande kan göra gällande direktkrav mot försäkringsgivaren trots att försäkringstagaren inte anmält ersättningskravet på sätt som föreskrivits i försäkringsavtalet. (HD:s mål T 1050-16)

2016-09-29

Fråga om beräkning av skadeståndsersättning och ränta på skadeståndsbeloppen vid fastställande av skadestånd på grund av brott då lång tid förflutit mellan gärningarna och tiden för domstols prövning. (HD:s mål B 143-16, nytt mål T 4435-16)

2016-09-29

Fråga om tillämpningen av 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken i ett konkursärende då konkursborgenären återkallat sin konkursansökan sedan konkursgäldenären betalat konkursfordringen. (HD:s mål Ö 3412‑15; jfr HD:s mål Ö 2179‑15)

2016-08-10

Högsta domstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd i fråga om skadeståndsersättning till målsägande A.

Fråga om förutsättningarna för solidariskt skadeståndsansvar när en av tre tilltalade inte ansetts ha agerat gemensamt och i samförstånd med de övriga. (HD:s mål B 3437-16, nytt mål T 3862-16)

2016-06-27

Fråga om en fastighetsdelägare som förvärvat andelar i fastigheten vid två tillfällen, den ena med hembudsskyldighet och den andra utan, kan begära försäljning enligt samäganderättslagen utan föregående hembud. (HD:s mål Ö 781-16)

2016-06-20

Fråga bl.a. om nedsättning av privatkopieringsersättning enligt 26 l § upphovsrätts­lagen. (HD:s mål T 3973-15)

2016-06-20

Fråga om ansvar för tjänstefel avseende polisinspektörs ingripande med användning av tjänstehund. (HD:s mål B 1727-16)

2016-05-12

Fråga om hur ersättning för tidsspillan och utlägg ska bestämmas för rättshjälpsbiträde som har sin verksamhet långt från den ort där domstolen är belägen.

Även fråga om vilken ersättning som ska utgå till rättshjälpsbiträdet för arbete. (HD:s mål Ö 1692-16 och Ö 2202-16)

2016-04-06

Fråga om påföljd för brott mot upphovsrättslagen bestående i dels olovligt tillgängliggörande av 125 filmer och TV-serier för allmänheten genom fildelningstjänst (BitTorrent-teknik) samt dels administration och utveckling av fildelningstjänsten. Torrentfilerna har varit tillgängliga för allmänheten under cirka ett och ett halvt år. (HD:s mål B 3878-15)

2015-12-07

Fråga om rådgivning avseende köp av ett finansiellt instrument som placerats i en kapitalförsäkring utgör försäkringsförmedling som omfattas av lagen om försäkringsförmedling och därmed av försäkringsförmedlarens ansvarsförsäkring. (HD:s T 2761-15)

RSS - Meddelade prövningstillstånd

 

RSS-ikon Meddelade prövningstillstånd Högsta domstolen  
    
  Vad är RSS?