JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen

Listan innehåller ännu ej avgjorda mål i vilka Högsta domstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen.

Förhandsavgöranden från EU-domstolen m.m.

2018-12-18

Beslut om inhämtande meddelat den 18 december 2018

Mål Ö 2343-18 (avvisande av överklagande m.m.)

Frågan är:

Måste en medlemsstat i ett mål om överträdelse av ett förbud som föreskrivs i direktiv 2000/43/EG där den utsatte begär diskriminerings-ersättning alltid pröva om diskriminering har skett – och i förekommande fall konstatera att så har skett – oavsett om den som anklagas för diskriminering har eller inte har vitsordat att diskriminering har skett, om detta begärs av den utsatte för att kravet i artikel 15 om effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner ska anses vara uppfyllt?

2018-11-13

Beslut om inhämtande meddelat den 13 november 2018
Mål T 5909-17 (upphovsrättsintrång) och
T 891-18 (ersättningsskyldighet i enlighet med 47 § upphovrättslagen)

Frågorna är:

 Mål T 5909-17 och T 891-18

1. Innebär uthyrning av bilar som är standardutrustade med radiomottagare
att den som hyr ut bilarna är en användare som åstadkommer
en överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3.1 i
direktiv 2001/29 respektive en återgivning för allmänheten i den
mening som avses i artikel 8.2 i direktiv 2006/115?

Mål T 891-18

2. Vilken betydelse, om någon, har omfattningen av biluthyrningsverksamheten
och hyrestiden?

2018-03-07

Beslut om inhämtande meddelat den 7 mars 2018
Mål T 6032-16
Tillämplig lag i fråga om kvittning

Frågorna är:

  1. Ska artikel 4 i förordning nr 1346/2000 tolkas så att den omfattar en talan som vid en svensk domstol väcks av konkursförvaltaren för ett polskt bolag – som är föremål för ett insolvensförfarande i Polen – mot ett svenskt bolag för betalning av levererade varor enligt ett avtal som bolagen ingått före konkursen?

  2.  Om svaret på fråga 1 är jakande; får det någon betydelse om konkursförvaltaren under domstolsprocessen överlåter den omtvistade fordran till ett bolag som inträder i processen i stället för konkursboet?

  3. Om svaret på fråga 2 är jakande; får det någon betydelse om bolaget som har inträtt i processen därefter försätts i konkurs?

  4. Om svaranden i domstolsprocessen i den situation som avses i fråga 1 gör gällande att konkursförvaltarens betalningsanspråk ska kvittas mot en motfordran som härrör från samma avtal som anspråket, omfattas då denna kvittningssituation av artikel 4.2 d?

  5. Ska förhållandet mellan artikel 4.2 d och artikel 6.1 i förordning nr 1346/2000 tolkas så att artikel 6.1 är tillämplig enbart om det saknas möjligheter till kvittning i inledningsstatens lag eller kan artikel 6.1 tillämpas även i andra fall, t.ex. när det finns endast en viss skillnad i möjligheten till kvittning enligt de aktuella rättsordningarna eller när det inte alls finns några skillnader men kvittning likväl nekas i inledningsstaten? 
2017-09-22

Beslut om inhämtande meddelat den 22 september 2017
Målnr B 5089-16
Brott mot upphovsrättslagen

Frågorna är:

1) Kan det, när varor med skyddade motiv olovligen bjuds ut till försäljning i en butik, föreligga ett intrång i upphovsmannens ensamrätt till spridning enligt artikel 4.1 i direktiv 2001/29 även beträffande varor med likadana motiv, som hålls i lager av den som bjuder ut varorna?

2) Har det någon betydelse om varorna hålls i lager i anslutning till butiken eller på annan plats?

2016-10-18

Beslut om inhämtande meddelat den 18 oktober 2016.
Målnr T 25-16 och T 2761-15
Försäkringsersättning

Begäran om förhandsavgörande har behandlats i EU-domstolen mål C-542/16. EU-domstolen meddelade dom i målet den 31 maj 2018.

Frågorna är:

T 25-16
1 a) Omfattar IMD-direktivet verksamhet där försäkringsförmedlaren inte haft någon avsikt att få till stånd ett verkligt försäkringsavtal? Har det någon betydelse om frånvaron av sådan avsikt har förelegat redan före eller först efter det att verksamheten har inletts?

1 b) Har det – i den situation som avses i 1a) – någon betydelse om förmedlaren vid sidan av den fiktiva verksamheten också har bedrivit en verklig försäkringsförmedlingsverksamhet?

1 c) Har det – alltjämt i den situation som avses i 1 a) – någon betydelse att verksamheten till det yttre framstått för kunden som förberedande arbete inför ingående av försäkringsavtal? Har kundens uppfattning, välgrundad eller ogrundad, om huruvida det varit fråga om försäkringsförmedling någon betydelse?

T 2761-15
2 a) Reglerar IMD-direktivet sådan rådgivning, ekonomisk eller annan, som lämnas i anslutning till förmedlingen av en försäkring men som i sig inte tar sikte på själva tecknandet eller upprätthållandet av ett försäkringsavtal? Vad gäller i det hänseendet särskilt beträffande rådgivning rörande placering av ett kapital inom ramen för en kapitalförsäkring?


2 b) Omfattas sådan rådgivning som avses i 2 a), när den definitionsmässigt utgör investeringsrådgivning enligt MiFID-direktivet, också eller istället av bestämmelserna i det direktivet? Om sådan rådgivning också omfattas av MiFID-direktivet, ska något regelverk tillämpas framför det andra?