JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arkiv och avgifter

Kontakt med arkivet 

E-post: hd.arkivet@dom.se

Fax: 08-561 666 86

Öppettider

Arkiv

Handlingar i Högsta domstolens arkiv

Arkivet innehåller akter i avgjorda mål fr.o.m. 1982.  

Domböcker (inbundna domar/beslut) fr.o.m. 1982

Dagböcker (inbundna dagboksblad) fr.o.m. 1982

Äldre akter med tillhörande handlingar har överlämnats till Riksarkivet.

I akterna finns förutom Högsta domstolens avgöranden de handlingar som är ingivna i respektive mål.

Beställa kopior av domar och andra handlingar i avgjorda mål

Enklast beställer du handlingar genom att e-posta hd.arkivet@dom.se

Det går även att besöka HD:s registratorskontor och ta del av handlingar på plats. Där finns det möjlighet att ta kopior och vid eventuell avgift betala kontant. 

Kontakta oss gärna innan så akter/övriga handlingar kan tas fram inför ditt besök.

Beställa kopior av handlingar i pågående mål

Akterna i pågående mål förvaras på den rotel som handlägger målet och det är dit du vänder dig för att få kopior. För information om målnr/rotel kontakta registratorskontoret, tfn 08-561 666 00.

E-post hogsta.domstolen@dom.se


Återsökning

I Högsta domstolens databas går det att söka tvistemål och övriga mål upp till 9 år och brottmål upp till 5 år efter avgörandeåret.

Uppgifterna gallras därefter ur databasen enligt förordningen (2001:639) om registerföring vid  allmänna domstolar. Före gallringen tas dock vissa uppgifter ut på papper. Dessa uppgifter är dagboksblad, innehållsförteckningar till dom- och beslutsböcker samt partsregister i avslutade och inkomna mål för tvistemål och övriga mål. Inga partsregister tas ut för brottmål, vilket regleras i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. 

Det går att återsöka alla mål fr.o.m. 1982, det krävs dock att Högsta domstolens målnummer anges för de mål som är gallrade i databasen.

Avgifter

Högsta domstolen tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191).

Pappershandlingar

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Vid brevleverans tillkommer porto och vid postförskott postförskottsavgift.

Handling som skickas med e-post eller beställs på CD/DVD

Inskannade handlingar

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. För utlämnande på CD/DVD tillkommer 10 kronor.

Handlingar lagrade i Vera (målhanteringssystem)

De första nio handlingarna är kostnadsfria, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kronor styck. För utlämnande på CD/DVD tillkommer 10 kronor.

Ljudinspelningar

120 kronor per inspelning.

Gallring

Allmänna handlingar får gallras. Möjligheten att gallra är emellertid begränsad genom bestämmelsen i arkivförordningen om att gallring endast får ske i enlighet med föreskrifter eller beslut av Riksarkivet, om inte särskilda gallringsföreskrifter finns i lag eller förordning.

Gallringsföreskrifter

Regler för vilka akter som skall gallras är beslutade av Riksarkivet.

Regler för tvistemål och domstolsärenden finns i RA-MS 2008:83. Regler för brottmål finns i RA-MS 2010:3 (omtryck). 

Dessa föreskrifter styr gallringen rörande akter. Exempel på gallringsbara handlingar enligt dessa föreskrifter är bevisförelägganden, kallelser, utdrag ur kriminalregister och andra offentliga register m.m. Akter i mål och ärenden som har avvisats eller överlämnats till annan domstol eller där prövningstillstånd inte har meddelats skall gallras i sin helhet. Dessa handlingar/akter gallras efter 10 år. 

Härutöver finns föreskrifter om gallringen av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6 ändrad 1997:6).

 

 

 
Senast ändrad: 2017-03-10